Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1259-МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Атанас Николов Христов – упълномощен представител на ПП „РЗС“ срещу решение № 181-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Асеновград, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № М-860 от 18.10.2011 г. на ЦИК от Атанас Николов Христов - упълномощен представител на ПП „РЗС", срещу решение № 181-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Асеновград, област Пловдив, с което по жалба от Силвия Хубенова - представител на ПП „ГЕРБ", ОИК - Асеновград, задължава кмета на община Асеновград да премахне агитационните материали, поставени на стълбовете на уличното осветление на изрично посочени булеварди в рамките на гр. Асеновград и подстъпа към националния паметник на културата „Асенова крепост".
От така постановеното решение недоволен е останал жалбоподателят в настоящото производство, който развива подробни съображения относно незаконосъобразността на атакуваното решение поради липса на събрани доказателства за наличие на нарушения на ИК, и моли за неговата отмяна с указания за извършване на обстойна проверка и събиране на доказателства. Допълнително твърди, че заповедта на кмета на община Асеновград за определяне на местата за поставяне на агитационни материали не е била сведена до знанието на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, поради което не може да бъде преценено дали същата е влязла в сила, респективно дали подлежи на изпълнение.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от преписката по издаване на оспорения акт ОИК - Асеновград, е извършила проверка по изложените в отправения до нея сигнал, факти и обстоятелства, въз основа на която проверка е постановено и атакуваното решение, като подаденият сигнал е оставен частично без уважение, тъй като ОИК е установила, че част от твърденията не отговарят на действителността. Установява се, че кметът на община Асеновград е определил местата за поставяне на агитационни материали на територията на общината със заповед № А-1491 от 20.09.2011 г., като за същата са уведомени представители на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., за което е съставен нарочен протокол от 28.09.2011 г., под който е положил подписа си и представител на политическа партия „Ред, законност и справедливост".
С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна, а атакуваното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Николов Христов - упълномощен представител на ПП „РЗС", срещу решение № 181-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Асеновград, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения