Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1258-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с вх. № НС-05-16/10 от 06.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Росица Станимирова Чакърова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Атанасов Велинов

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Соня Стоянова Коджебашева

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Димитър Стоянов Марев

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Анастасия Манолева Караманолева

ЕГН ...

 

Ивайло Емилов Велков

ЕГН ...

 

Боян Ваклинов Симеонов

ЕГН ...

 

Маргарита Георгиева Солакова

ЕГН ...

 

Малинка Минчева Кордова

ЕГН ...

 

Веселин Динков Грашев

ЕГН ...

 

Таня Радоева Кьорова

ЕГН ...

 

Костадин Димитров Чаталбашев

ЕГН ...

 

Добрин Юлиянов Тодоров

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения