Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1256-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Смолян, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-373 от 30.09.2019 г. от Росен Антимов Багрянов – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за назначаване на член на ОИК – Смолян, област Смолян. Предлага се на мястото на освободената с Решение № 1217-МИ от 26 септември 2019 г. Шинка Андреева Щинкова – член на ОИК – Смолян, да бъде назначен Станислав Анастасов Карагяуров.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Станислав Анастасов Карагяуров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Смолян, област Смолян, Станислав Анастасов Карагяуров, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения