Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1255-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Монтана с вх. № НС-05-16/20 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Дванадесети изборен район – Монтана, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пламка Христова Григорова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цена Замфирова Димитрова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Александрова Илиева

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Румен Димитров Гоцов

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Петко Кирилов Петков

ЕГН ...

 

Нанси Борисова Борисова

ЕГН ...

 

Петя Найденова Гачовска-Томова

ЕГН ...

 

Диана Иванова Иванчева

ЕГН ...

 

Петя Петрова Кирилова

ЕГН ...

 

Даниела Вескова Николаева

ЕГН ...

 

Мартин Петров Конов

ЕГН ...

 

Димитринка Евстатиева Калейнска

ЕГН ...

 

Елена Иванова Викторова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения