Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1255-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Валери Симеонов срещу решение № 82-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Мизия, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща и в оригинал с вх. № МИ-10-140 от 27.09.2019 г. от Валери Симеонов в качеството му на представляващ коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМР“ срещу решение № 82-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Мизия, област Враца.

С решение № 82-МИ от 25.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Мизия, е назначила съставите на секционните избирателни комисии в община Мизия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Жалбоподателят оспорва решението на общинската избирателна комисия, като счита че същото е постановено в нарушение на административно-производствените правила и на закона, тъй като консултациите за съставите на СИК на територията на община Мизия са проведени не в присъствието на кмета на общината, а на заместник-кмета на общината. Разпределението на членовете на секционните избирателни комисии между участващите в консултациите партии и коалиции е било представено предварително в табличен вид, без да е дадена възможност на упълномощените представители да изложат своите мнения или да направят предложения. Протоколът от проведените консултации не е подписан от г-жа Демира Димитрова – представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, упълномощена от Валери Симеонов, като същата е приложила мотиви за отказа си да подпише протокола. На консултациите са присъствали от името на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ упълномощени представители от партия „ВМРО“ и партия „Атака“, като същите са били допуснати на консултациите, без да имат това право според жалбоподателя, тъй като са упълномощени от партия „ВМРО“ и партия „Атака“. По време на разискванията по постановяване на оспореното решение в общинската избирателна комисия, въпреки че протоколът не е подписан от един от участниците в консултациите, е постигнато съгласие за съставите на СИК на територията на община Мизия.

Жалбоподателят твърди, че в съставите на СИК има назначени членове от коалиция, която не е парламентарно представена, а именно местна коалиция „Ново време“ /ДПС/, като има разминаване в наименованието на тази местна коалиция, регистрирана в ОИК – Мизия. Твърди също така, че в съставите на СИК има назначени лица, които са в пряка родствена връзка или съпрузи на кандидати за общински съветници и кметове.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия (ЦИК) да отмени решение № 82-МИ от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Мизия, като незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс.

Жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.

Общинската избирателна комисия е приела обжалваното решение въз основа на предоставените от община Мизия протокол и приложени към него документи от проведените консултации с упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, за формиране съставите на секционните избирателни комисии в община Мизия. Видно от протокола от проведените консултации на 16.09.2019 г. същите са водени от заместник-кмета на общината въз основа на заповед за оправомощаване № РД-11-407 от 13.09.2019 г. на кмета на община Мизия. На проведените консултации от името на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ са участвали трима представители, а именно Теменужка Маринова Желязкова, Иван Богданов Иванов и Демира Георгиева Димитрова. В хода на консултациите не се установява да е бил поставен въпросът относно представителната власт на тримата представители на коалицията, както и да са направени предложения по отношение на разпределението на ръководството и членовете на секционните избирателни комисии. Протоколът е подписан от всички представители на партиите и коалициите, участвали в консултациите, без възражения, като единствено Демира Димитрова е отказала да го подпише, като е приложила мотиви за отказ. В мотивите се сочи, че същата отказва да подпише протокола, тъй като не са й предоставени пълномощните на другите двама, представляващи коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“. Не е съгласна с разпределението на ръководните длъжности и членовете в СИК и не е съгласна с провеждането на консултациите, тъй като същото противоречи на Изборния кодекс, Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК и принципите за прозрачност. В мотивите за отказ не се сочат конкретни нарушения относно разпределението на членовете на СИК.

При обсъждане на обжалваното решение преписката е докладвана в цялост от председателя на ОИК - Мизия, като същият изрично е посочил, че с оглед неподписването на протокола от г-жа Демира Димитрова не е постигнато съгласие между участниците в консултациите и с оглед това обстоятелство съставите на СИК са назначени въз основа на предложенията на парламентарно представените партии и коалиции.

Видно от протокола от проведените консултации, както и от обсъжданията в ОИК в консултациите за съставите на секционните избирателни комисии не е участвала местна коалиция, с оглед на което наведените от жалбоподателя в тази насока доводи са неоснователни.

В жалбата няма конкретни данни, че членове на секционни избирателни комисии са в роднински връзки с кандидати за общински съветници и за кметове, поради което твърдението е неоснователно.

От приложените към преписката за проведените консултации пълномощни на тримата представители на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ са предоставени от тримата представляващи коалицията и включват изричното правомощие за участие в консултациите за формиране съставите на СИК в община Мизия. В тази връзка не може да се направи изводът, че останалите двама представители на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ не са имали пълномощия да участват в консултациите и да изразяват позицията на коалицията.

Поради изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Валери Симеонов, представляващ коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, срещу решение № 82-МИ от 25.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Мизия, област Враца.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Мизия.

Решението на ОИК – Мизия, подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца чрез ОИК – Мизия, в тридневен срок от обявяването.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения