Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1254-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Добрич с вх. № НС-05-16 от 05.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 05.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 октомври 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрички, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цонка Георгиева Велкова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Стефанова Ангелова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йорданка Иванова Йорданова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Мелекбер Мустафа Абил

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Димитрова Игнатова

ЕГН ...

 

Петя Кирова Славова

ЕГН ...

 

Дарина Николова Колева

ЕГН ...

 

Елвис Айтунова Сафетова

ЕГН ...

 

Атанас Георгиев Вълков

ЕГН ...

 

Сюзан Зекерие Рамис

ЕГН ...

 

Руслава Ганчева Гаврилова

ЕГН ...

 

Даниела Денчева Василева

ЕГН ...

 

Диана Илиева Далакманска

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения