Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1253-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Ибрям Халил Ибрям, представляващ инициативен комитет за издигане на Емрах Мюмюн Хасан за независим кандидат за кмет на кметство с. Бойно, община Кърджали, срещу решение № 66-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали

Чрез Общинската избирателна комисия – Кърджали, до Централната избирателна комисия заедно с административна преписка е постъпила жалба с вх. № МИ-15-441 от 26.09.2019 г. на ЦИК от Ибрям Халил Ибрям, представляващ инициативен комитет за издигане на Емрах Мюмюн Хасан за независим кандидат за кмет на кметство с. Бойно, община Кърджали, срещу решение № 66-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали.

В обжалваното решение е постановен отказ Емрах Мюмюн Хасан да бъде регистриран като кандидат за кмет на с. Бойно, община Кърджали, тъй като след дадени указания до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. е установено, че не е спазено изискването на чл. 416, ал. 2 ИК, а именно избирателите, които подкрепят участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, не са удостоверили това с подписа си пред член на инициативния комитет, а списъкът на избирателите не отговаря на формата и структурният електронен вид, съгласно Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г. на ЦИК, поради което не може да се извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 416, ал. 1, т. 3 ИК.

В жалбата се иска решение № 66-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Кърджали да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че са спазени всички законови изисквания за регистрацията на независимия кандидат, не са получени надлежни указания от ОИК – Кърджали за нередности, а всички лица от представения списък с ясно съзнание са положили своя подпис в подкрепа участието на Емрах Мюмюн Хасан да бъде регистриран като кандидат за кмет на с. Бойно, община Кърджали, пред членове на инициативния комитет.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.

В изпратената от ОИК – Кърджали до ЦИК административна преписка по жалбата е налице указание от 24.09.2019 г., подписано от двама членове на ОИК – Кърджали, подпечатано с печата на комисията, до жалбоподателя, че представения списък с подписи на физически лица не е в структурирания вид съгласно Приложение № 67-МИ от изборните книжа, приети от ЦИК, не личи повода за полагане на подписите, няма член на инициативния комитет, удостоверяващ, че тези подписи са поставени пред него. Даден е срок тези нередности да се отстранят до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. Това указание е подписано от жалбоподателя.

В административната преписка няма данни тези указания да са изпълнени, нито са приложени документи, потвърждаващи изпълнение на указанията в указания срок. Наличният списък с подписи и имена на лица в административната преписка за регистрацията на Емрах Мюмюн Хасан за независим кандидат за кмет на кметство с. Бойно, община Кърджали, не съдържа необходимите реквизити на Приложение № 67-МИ, приети с Решение № 615-МИ/15.08.2019 г. и Решение № 630-МИ/20.09.2019 г. на ЦИК, което е в нарушение на т. 27 от Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. във връзка с чл. 416, ал. 2 ИК.

В представения списък в ОИК – Кърджали не се съдържат подписи на членове от инициативния комитет, които да удостоверят, че действително лицата пред тях са полагали подписите си за издигането на Емрах Мюмюн Хасан за независим кандидат за кмет на кметство с. Бойно, община Кърджали, каквото е изискването на чл. 416, ал. 2 ИК.

Поради посоченото по-горе ОИК – Кърджали, правилно и законосъобразно е постановила Решение № 66 от 24.09.2019 г., с което се отказва регистрация на Емрах Мюмюн Хасан за независим кандидат за кмет на кметство с. Бойно, община Кърджали в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Ибрям Халил Ибрям, представляващ инициативен комитет за издигане на Емрах Мюмюн Хасан за независим кандидат за кмет на кметство с. Бойно, община Кърджали, срещу решение № 66-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кърджали.

Решението на ОИК – Кърджали подлежи на обжалване пред Административен съд – Кърджали, чрез ОИК – Кърджали, в тридневен срок от обявяването.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения