Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1253- МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 342 от 11.10.2011 г. на ОИК – Тунджа, област Ямбол, за заличаване на регистрацията на Митко Тодоров Димитров като кандидат за кмет на кметство Калчево

Постъпила е жалба с вх. № М-734 от 13.10.2011 г. на ЦИК от Наско Иванов Стефанов и Пламен Петров Майсторов - представляващи местна коалиция „Партия на зелените и ОДС", срещу решение № 342 от 11.10.2011 г. на ОИК - Тунджа, област Ямбол, с което е заличена регистрацията на Митко Тодоров Димитров като кандидат за кмет на кметство Калчево, предложен от коалиция „Партия на зелените и ОДС". Към жалбата са приложени: заверено копие от удостоверение № 15 от 08.11.2007 г. на ОИК - Тунджа, за местни избори 2007 г. относно избирането на Митко Тодоров Димитров за кмет на кметство Калчево; заверено копие от удостоверение № 16879 от 12.10.2011 г. на Областна дирекция на МВР - Ямбол; заверено копие от служебна бележка, издадена от кметството на с. Калчево, община Тунджа, на 13.10.2011 г.; заверено копие от лична карта на Митко Тодоров Димитров.
Жалбата е подадена в срок от надлежно оправомощени лица с правен интерес от обжалването и като такава следва да се разгледа по същество. Разгледана, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.
Общинската избирателна комисия - Тунджа, е постановила решение № 342 от 11.10.2011 г. въз основа на писмо с вх. № 190 от 11.10.2011 г. на главния директор на ГД „ГРАО" в МРРБ с приложена справка за извършена проверка в изпълнение на Решение № 677-МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК, според която Митко Тодоров Димитров е с настоящ адрес на територията на Гърция.
От представените доказателства е видно, че Митко Тодоров Димитров към настоящия момент няма заявен актуален настоящ адрес в Република България по реда на чл. 96, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, като в случая служебна бележка, издадена от кметството на с. Калчево, община Тунджа, на 13.10.2011 г., не може да бъде кредитирана поради липса на представен по преписката ЛРК, съставен на 04.12.1977 г., посочен в тази служебна бележка. Тъй като не отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК, регистрацията на Митко Тодоров Димитров като кандидат за кмет на кметство Калчево е заличена с решение № 341 от 11.10.2011 г. на ОИК - Тунджа, което се явява правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Наско Иванов Стефанов и Пламен Петров Майсторов - представляващи местна коалиция „Партия на зелените и ОДС", срещу решение № 342 от 11.10.2011 г. на ОИК - Тунджа, област Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения