Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1252-МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Борислав Любомиров Иванов – кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП „Атака” срещу решение № 483-ПВР-КМ-ОС от 16.10.2011 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-915 от 19.10.2011 г. на ЦИК от Борислав Любомиров Иванов - кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от ПП „Атака", срещу решение № 483-ПВР-КМ-ОС от 16.10.2011 г. на ОИК - Столична община. Иска се отмяната на решението на ОИК - Столична община, като нищожно и незаконосъобразно. Посочват се основанията за двете форми на порочност на решението. Към жалбата са приложени заверен препис от обжалваното решение и от писмо на ЦИК изх.№ 487/17.10.2011 г. Допълнително с вх. № М-953/19.10.2011 г. на ЦИК е постъпило становище от 14 членове на ОИК - Столична община, по жалбата с искане тя да бъде оставена без уважение. Жалбата е подадена от лице с правен интерес от обжалване, в законоустановения срок - решението на ОИК - Столична община, е обявено на 16.10.2011 г. в 19,00 ч. В този смисъл жалбата е допустима. Разгледана по същество тя е основателна.
Централната избирателна комисия споделя изцяло мотивите на жалбоподателя. Обжалваното решение на ОИК - Столична община, е постановено извън рамките на законово дадените й правомощия по чл. 33 от Изборния кодекс. Извън компетентността на ОИК - Столична община, е да определя ред за предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК. Още повече, че ЦИК преди произнасяне на ОИК - Столична община, подробно и в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и в осъществяване на правомощията си по чл. 242, ал. 8 от ИК е разписала тази процедура. Във връзка с горното обжалваното решение е нищожно. На следващо място решението на ОИК - Столична община, е и незаконосъобразно. То е в противоречие с разпоредбите на чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс и Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА за нищожно решение № 483-ПВР-КМ-ОС от 16.10.2011 г. на ОИК - Столична община.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения