Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1251-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  сигнал от ОИК – Угърчин, за прекратяване пълномощията на член на ОИК – Угърчин

Постъпил е сигнал с вх. № ОИК-755 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Угърчин, с приложени протокол № 25 от 04.10.2011 г. на комисията; писмо изх. № 61 от 28.09.2011 г. на ОИК - Угърчин, до Ивайло Павлинов Райновски - член на ОИК, с което се иска в 3-дневен срок да представи писмени обяснения, като посочи причините, поради които не се явява на заседания от 19.08.2011 г.; обратна разписка за връченото писмо с дата на получаване 29.09.2011 г., както и приложени предложение от Синя коалиция - община Угърчин, и предложение от ПП „Съюз на демократичните сили"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Адриана Колева Балевска и копие от диплома за завършено висше образование на Адриана Балевска, изпратена справка, че за периода 19 август 2011 - 4 октомври 2011 г. ОИК - Угърчин, е провела 25 заседания и протоколи от заседания, както следва: № 1 от 21.08.2011 г., № 2 от 23.08.2011 г., № 3 от 24.08.2011 г., № 4 от 25.08.2011 г., № 5 от 26.08.2011 г., № 6 от 27.08.2011 г., № 7 от 28.08.2011 г., № 8 от 29.08.2011 г., № 9 от 01.09.2011 г., № 10 от 07.09.2011 г., № 11 от 09.09.2011 г., № 12 от 12.09.2011 г., № 13 от 12.09.2011 г., № 14 от 16.09.2011 г., № 15 от 17.09.2011 г., № 16 от 17.09.2011 г., № 17 от 17.09.2011 г., № 18 от 19.09.2011 г., № 19 от 20.09.2011 г., № 20 от 21.09.2011 г., № 21 от 26.09.2011 г., № 22 от 03.10.2011 г., № 23 от 04.10.2011 г. и № 24 от 04.10.2011 г.
В посочения от комисията 3-дневен срок членът на ОИК - Угърчин, Ивайло Райновски не е дал никакви обяснения за отсъствията си от всички заседания на комисията от назначаването му с Решение на ЦИК № 159-ПВР/МИ до 4 октомври 2011 г. включително.
С протоколно определение от 04.10.2011 г. на ОИК - Угърчин, област Ловеч, е направено предложение до ЦИК да бъдат предприети необходимите мерки за освобождаването на члена на комисията Ивайло Павлинов Райновски поради отсъствието му от всички заседания на комисията от назначаването на 19.08.2011 г. до 4 октомври 2011 г. включително и назначаването на Адриана Балевска за член на ОИК - Угърчин.
От представените документи по преписката се установява, че Ивайло Павлинов Райновски е отсъствал от всички заседания на комисията и не е дал обяснения за причините за отсъствията.
Предвид изложеното ЦИК приема, че Ивайло Павлинов Райновски е отсъствал по неуважителни причини от повече от пет заседания от 19.08.2011 г. до 4.10.2011 г., поради което са налице предпоставките за предсрочното прекратяване на пълномощията му като член на ОИК - Угърчин, така както е уредено в чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Прекратява предсрочно пълномощията на Ивайло Павлинов Райновски като член на ОИК - Угърчин.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения