Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1250-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Йоанна Валентинова Йовева – преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „Александър Стамболийски“, срещу решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Белослав, област с административен център Варна

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-487 от 27.09.2019 г. от Йоанна Валентинова Йовева, преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „Александър Стамболийски“ срещу решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Белослав, област с административен център Варна, в частта, в която Веселин Светлинов Цонев е регистриран като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ за изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

С оспорваното решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Белослав регистрира кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници.

Жалбоподателката твърди, че решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Белослав е незаконосъобразно и нецелесъобразно, счита, че председателя на ОИК и членовете са допуснали процесуални нарушения и нарушения на императивни норми на Изборния кодекс при постановяване му. Излага твърдения, че кандидатът за общински съветник не отговаря на изискванията на чл. 397 ИК. Сочат се заповеди на кмета на община Белослав и на областния управител на област с административен център Варна с предмет проверки по сигнали от кмета на община Белослав, на основание Закона за гражданската регистрация, за да се обоснове искането за отмяна на решението като незаконосъобразно, в частта с която Веселин Светлинов Цонев е регистриран като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г.

Жалбата е постъпила в ОИК – Белослав и е препратена в Централната избирателна комисия по компетентност, ведно с административната преписка по издаване на оспорваното решение.

След като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, намира, че жалбата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателката. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с признатата възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, с който са му накърнени негови права и законни интереси. В настоящия случай жалбоподателката оспорва решение, на което не е адресат и е позитивно за заявителя. След справка на официалната интернет страница на ОИК – Белослав се установява, че с решение № 60-МИ от 24.09.2019 г. общинската избирателна комисия е регистрирала по предложение на жалбоподателката кандидатска листа за общински съветници от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „Александър Стамболийски“ в качеството й на преупълномощен представител на последната. Тези обстоятелства изключват правния интерес на Йоанна Валентинова Йовева, преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „Александър Стамболийски“, като трето лице в производството по издаване на оспореното решение.

Отделно с решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Белослав е регистрирала кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. Решението е позитивно. Съгласно чл. 417, ал. 3 ИК на обжалване подлежи само отказът за регистрация на кандидатска листа, поради което оспореното решение е извън обхвата на подлежащите на обжалване решения по реда на чл. 88 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Йоанна Валентинова Йовева – преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „Александър Стамболийски“, срещу решение № 59-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Белослав, област с административен център Варна.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Белослав.

Решението на ОИК – Белослав, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна чрез ОИК – Белослав в тридневен срок от обявяването.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения