Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1250-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Веселин Йорданов Балтаджиев – представляващ ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 96 от 08.10.2011 г. на ОИК – Бяла, област Русе

Постъпило е писмо с вх. № М-652 от 12.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Бяла. Към писмото е приложена жалба с вх. № Ж-8 от 10.10.2011 г. на ОИК - Бяла, както и заверени копия от обжалваното решение и доказателствата, въз основа на които е постановено същото.
Жалбоподателят твърди, че решение № 96 от 08.10.2011 г. на ОИК - Бяла, е постановено по жалба от Мариан Петров Антонов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", по която ОИК - Бяла, вече се е произнесла с решение № 93 от 01.10.2011 г., като двете решения си противоречат. Моли да бъде извършена проверка и да бъде отменено решение № 96 от 08.10.2011 г. на ОИК - Бяла, област Русе.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо активна процесуална легитимация, поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна. От приложените по преписката документи се установява, че ОИК - Бяла, е взела решение № 93 от 01.10.2011 г., с което е оставила без уважение жалбата на Мариан Петров Антонов относно проведена на 27.09.2011 г. среща в актовата зала на СОУ „Панайот Волов" - гр. Бяла, област Русе. Срещата била проведена по време, когато в училището са провеждали часове учениците от втора смяна и на нея била проведена предизборна агитация в полза на Веселин Балтаджиев, издигнат за кмет на общината от ПП „НДСВ", под формата на регионално синдикално събрание на КТ „Подкрепа". С обжалваното решение ОИК - Бяла, се е произнесла по жалба с вх. № Ж-5 от 07.10.2011 г. на същото лице относно същото събитие, като към жалбата си Мариан Петров Антонов е приложил и статия, поместена в бр. 36 на регионален седмичник „Нива", за кампанията на ПП „НДСВ" в община Бяла, област Русе..
Общинската избирателна комисия - Бяла, отново е обсъдила обстоятелствата, имащи значение за случая, и като е взела предвид статията, публикувана във в. „Нива" е постановила решение № 96 от 08.10.2011 г., с което е приела жалбата на Мариан Петров Антонов за основателна и е указала на директора на СОУ „Панайот Волов" да не допуска за в бъдеще провеждането на предизборна агитация в сградата на училището съвместно с участието на лица на изборна длъжност в синдикални организации. В мотивите към решението си ОИК - Бяла, е приела, че са налице достатъчно данни за водена предизборна кампания в нарушение на чл. 133, ал. 4 от ИК и на т. 13.6. от Решение № 37-ПВР/МИ от 28 юли 2011 г. на ЦИК, тъй като на 27.09.2011 г. е осъществена предизборна агитация на работно място с участието на лица на изборна длъжност в синдикална организация.
Общинската избирателна комисия - Бяла, е била сезирана с „жалби", които по съществото си представляват сигнали, за нарушение на чл. 133 и сл. от Изборния кодекс при провеждане на предизборна агитация. Обжалваното решение е в предвидената от закона форма, взето е на редовно заседание на ОИК при спазване на предвидения за това ред, но е необосновано и постановено в нарушение на материалния закон, което налага неговата отмяна. Видно от мотивите към обжалваното решение изводите на комисията са противоречиви и не се подкрепят от събраните по преписката доказателства. Комисията е приела, че е налице нарушение на чл. 133, ал. 4 от ИК, извършено от Андрей Върбанов - главен секретар на КТ „Подкрепа". По-нататък в мотивите си ОИК - Бяла приема, че липсват данни, които да обосноват извод за осъществяване на състава на визираната правна норма - лице, заемащо изборна длъжност в синдикална организация да е провеждало предизборна агитация на работното си място. В резултат правният извод на комисията за наличие на нарушение на чл. 133, ал. 4 от Изборния кодекс се явява необоснован.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 96 от 8 октомври 2011 г. на ОИК - Бяла, като необосновано и незаконосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения