Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 125-ЕП
София, 9 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ“ (НПБ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ), подписано от Симеон Славейков Костадинов - представляващ коалицията, заведено под № 6 на 9 април 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за създаване на коалиция от партии „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ) от 02.04.2014 г., подписано от представляващия партия „СВОБОДА" Павел Михайлов Чернев, и представляващия партия „ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ" Христо Иванов Атанасов.

2. Декларация от Симеон Славейков Костадинов, че е съгласен и приема да е председател и да представлява коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ) и да полага подписа си под всички книжа и документи с образец от подписа му.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „СВОБОДА", издадено на 31.03.2014 г. от СГС -ТО, VІ-15 състав, по ф.д. № 360/2008 г.

4. Удостоверение за актуално състояние на партия „ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ", издадено на 27.03.2014 г. от СГС - ФО, VІ-14 състав по ф.д. № 229/2009 г.

5. Образец от подписа на представляващия партия „СВОБОДА".

6. Образец от печата на партия „СВОБОДА".

7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-390 от 04.04.2014 г. на партия „СВОБОДА" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.

8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-277 от 01.04.2014 г. на партия „ЛИБЕРТАС БЪЛГАРИЯ" за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.

9. Вносна бележка от БНБ № CS0001621614 от 07.04.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК.

10. Банково удостоверение изх. № 27925 от 07.04.2014 г. от Райфайзен банк за новооткрита банкова сметка на името на партия „СВОБОДА", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ).

11. Лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ) Еню Пенев Вълчев - счетоводител, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

12. Списък от 4101 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ).

Списъкът по т. 12 е предаден с приемо-предавателен протокол от 9 април 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 35-ЕП от 31 март 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите членове на Европейския парламент от Република България за регистрация на коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения