Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1249
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Сабина Христова Дукова, председател на инициативен комитет „Майчина грижа“ за издигане на независим кандидат за общински съветник, срещу Решение № 82 от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, област Добрич

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МИ-11-47 от 27.09.2019 г. от Сабина Христова Дукова, председател на инициативен комитет „Майчина грижа“ за издигане на независим кандидат за общински съветник, срещу Решение № 82 от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Добрич, област Добрич. С обжалваното решение ОИК – Добрич е заличила регистрацията на независимия кандидат за общински съветник Тодорка Георгиева Ненова, поради липса на необходимия брой избиратели, които подкрепят регистрацията на независимия кандидат.

Жалбоподателят счита, че ОИК – Добрич след като е установила, че независимият кандидат Тодорка Георгиева Ненова не е подкрепена от неоходимия брой избиратели не е дала срок за отстраняване на нередовностите. Твърди се, че представените на хартиен носител подписи са повече от необходимия брой, но вероятно при пренасянето им в електронната таблица са допуснати технически грешки и пропуски.

Жалбоподателят моли ЦИК да отмени Решение № 82 от 25.09.2019 г. на ОИК – Добрич като незаконосъобразно и да реши спора по същество.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка: на 24 септември 2019 г., в 16,55 ч. Сабина Христова Дукова, председател на инициативен комитет „Майчина грижа“ е представила в ОИК – Добрич списък с 1271 избиратели, които подкрепят регистрацията на независимия кандидат за общински съветник. От протокол от 25.09.2019 г., издаден от ТЗ „ГРАО“ – гр. Добрич е установено, че от 1255 броя проверени записи общият брой на установените коректни записи е 956 броя. Това е под необходимия брой избиратели, които са необходими за да бъде регистриран независимият кандидат за общински съветник.

Общинската избирателна комисия – Добрич правилно е заличила регистрацията на независимия кандидат за общински съветник Тодорка Георгиева Ненова. Крайният срок за представяне на документите за регистрацията на независим кандидат е изтекъл на 24 септември 2019 г. След тази дата не се предоставя нов срок за отстраняване на нередовности.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Сабина Христова Дукова, председател на инициативен комитет „Майчина грижа“ за издигане на независим кандидат за общински съветник, срещу Решение № 82 от 25.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Добрич, област Добрич.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Добрич.

Решението на ОИК – Добрич подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич чрез ОИК – Добрич в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения