Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1248-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Донка Иванова Георгиева, в качеството й на председател на Инициативен комитет за издигането на независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 72-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Ямбол

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-494 от 27 септември 2019 г. от Донка Иванова Георгиева, в качеството й на председател на Инициативен комитет за издигането на независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 72-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Ямбол, в частта с която е отказана регистрацията на Ангел Стоянов Ангелов като кандидат за общински съветник в община Ямбол.

Преписката е комплектувана от ОИК – Ямбол и в нея се съдържат копия от: Протокол № 11 от 26.09.2019 г. на ОИК – Ямбол, Приемно-предавателна разписка от 25.09.2019 г., Протокол № 2 от 25.09.2019 г., решение № 72-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Ямбол, Протокол № 2 от 25.09.2019 г. на ТЗ „ГРАО“ Ямбол за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията в ОИК на независим кандидат.

Жалбоподателят твърди, че е налице неправилно отразяване в Протокол № 2 на ТЗ „ГРАО“ на списъка с коректни записи на брой 394 и останалия брой некоректни записи от общия брой представени записи от 546 избиратели. В жалбата се изразява съмнение в достоверността на протокола във връзка с некоректните записи и отделните основания, на които записите са приети за некоректни. В резултат на което и по изложените съображения жалбоподателят моли да се отмени решение № 72-МИ на ОИК - Ямбол и да се поиска повторна проверка от двама независими един от друг специалисти на „ГРАО“ на хартиения вариант на подписката.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

Видно от административната преписка решение №69-МИ на ОИК – Ямбол е прието при условията на неприключила процедура, като списъкът, който е представен от кандидата, е с 546 избиратели. Толкова се съдържат и на техническия носител, представен от жалбоподателя. След  получаване на Протокола за извършена проверка от ТЗ „ГРАО“ относно избирателите по представения списък на подкрепящи независимия кандидат, е установено, че броят коректни записи е 394, които са под изискуемия от закона минимум. Анализът на Протокола на „ГРАО“ от 25.09.2019 г. по отношение на некоректните записи показва откъде произтича разминаването в списъка с некоректните записи. Затова ОИК – Ямбол правилно е постановило решение № 72-МИ от 26.09.2019 г. за заличаване на регистрацията на Ангел Стоянов Ангелов.

Поради горните съображения ЦИК счита, че решение № 72-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Ямбол е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Донка Иванова Георгиева, в качеството й на председател на Инициативен комитет за издигането на независим кандидат за общински съветник, срещу решение № 72-МИ от 26.09.2019 г. на ОИК – Ямбол.
Решението на ОИК – Ямбол подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол чрез ОИК – Ямбол в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения