Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1248-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-37) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 283 (двеста осемдесет и три) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-37) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 278 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице има невалиден ЕГН от 11 цифри. Две лица имат еднакви ЕГН е различни имена. Едно лице се повтаря два пъти в списъка. Едно лице вече е регистрирано като наблюдател и има издадено удостоверение.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 278 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Анка Пенчева Влаева
2. Валенитна Колева Стефанова
3. Емилан Стефанов Фотев
4. Иван Евгениев Иванов
5. Божана Владимирова Шопова
6. Мария Господинова Шопова
7. Стоян Андреев Курдов
8. Илиана Боянова Боева
9. Теодор Иванов Събев
10. Станислав Йорданов Иванов
11. Катя Иванова Палушева
12. Славка Маринова Митева
13. Росица Николова Димитрова
14. Татяна Георгиева Митева
15. Милен Петков Данчев
16. Витка Господинова Данчева
17. Марина Василева Михайлова
18. Бетина Дианова Димитрова
19. Милена Тодорова Димитрова
20. Виолета Енчева Илчева
21. Евгени Илчев Илчев
22. Роза Миткова Мановска
23. Любка Христова Михалева
24. Десислава Петкова Петкова
25. Стамен Георгиев Вълев
26. Димитър Събчев Георгиев
27. Димитър Недялков Петров
28. Валентин Тодоров Чобанов
29. Силвия Павлова Трифонова
30. Галина Владимирова Иванова
31. Стефан Вълев Белберски
32. Красимир Митев Иванов
33. Дочка Димитрова Узунова
34. Стойка Стоянова Желева
35. Христо Стойчев Златев
36. Георги Славов Митев
37. Маргаритка Атанасова Илиева
38. Диян Иванов Иванов
39. Йордан Киров Йорданов
40. Жана Димитрова Гойчева
41. Янка Стоянова Маринова
42. Тонка Петрова Таргова
43. Атанаска Иванова Тоборова
44. Николай Иванов Тоборов
45. Здравко Георгиев Михайлов
46. Бъна Колева Славова
47. Атанас Христов Ганев
48. Анета Веселинова Добрева
49. Ивайло Андреанов Андреев
50. Христо Атанасов Ганев
51. Светла Димитрова Андреева
52. Пенка Михалева Димитрова
53. Таня Димитрова Михайлова
54. Живка Атанасова Вълева
55. Пепа Христова Добрева
56. Тодор Добрев Тодоров
57. Петя Желязкова Тодорова
58. Мирослав Атанасов Михалев
59. Станимир Стоянов Михайлов
60. Наталия Борисова Илиева
61. Вяра Николаева Илиева
62. Николай Крумов Крумов
63. Веселина Тодорова Младенова
64. Стефка Димитрова Качарова
65. Добри Дончев Добрев
66. Пепа Стойчева Василева
67. Джорджия Любчова Димитрова
68. Николай Димитров Петров
69. Наталия Стефанова Великова
70. Славейка Димитрова Гачева
71. Диан Бориславов Георгиев
72. Гергана Костадинова Георгиева
73. Стоян Желев Великов
74. Милена Димитрова Манолова
75. Румяна Ангелова Несторова
76. Жечка Илиева Тодорова
77. Динко Димитров Митев
78. Гинка Стоянова Митева
79. Стоянка Стоянова Геортиева
80. Тотка Янкова Иванова
81. Нела Стоянова Колева
82. Николай Стоянов Колев
83. Стоян Андонов Джонев
84. Мария Станчева Димова
85. Аргира Вангелова Зупова
86. Найден Раев Раев
87. Ваня Христова Стоянова
88. Тюркен Хюсеинова Димитрова
89. Недялка Ненова Раева
90. Костадинка Стоянова Георгиева
91. Славка Андонова Ганева-Кондева
92. Галина Атанасова Миланова
93. Павел Стоянов Миланов
94. Недьо Илиев Радев
95. ХристоДимитров Караджов
96. Иван Иванов Желязков
97. Нина Недкова Баева
98. Живка Дянкова Недева
99. Петя Йорданова Йорданова
100. Елионора Атанасова Грънчарова
101. Марко Тодоров Цонев
102. Въльо Славов Стойчев
103. Венцислав Вълев Стойчев
104. Георги Вълев Георгиев
105. Георги Димитров Гашев
106. Стоян Генов Жечев
107. Еленка Митева Жечева
108. Дочка Колева Добрева
109. Белчо Иванов Белчев
110. Петко Димчев Петков
111. Димка Първева Христанова
112. Атанас Тодоров Байчев
113. Магдалена Георгиева Никифорова
114. Константин Янков Христов
115. Янко Костов Христов
116. Митко Николаев Бонев
117. Христо Георгиев Христов
118. Илия Ганчев Гуджуков
119. Здравко Георгиев Дяков
120. Христо Маринов Брьнзов
121. Драгни Христов Братанов
122. Пепа Миткова Хубенова
123. Радослав Николов Колев
124. Георги Здравков Дяков
125. Гочо Ангелов Гочев
126. Иван Иванов Мушиев
127. Светослав Стефанов Радилов
128. Младен Христов Иванов
129. Огнян Йосифов Иванов
130. Евгения Василева Христова
131. Светослав Митков Димитров
132. Митко Василев Димитров
133. Янка Боева Стойкова
134. Мария Вангелова Кьчева
135. Розита Цончева Влахова
136. Нина Иванова Железчева
137. Стойка Мариянова Добрева
138. Вангел Атанасов Кьчев
139. Господин Атанасов Деливичев
140. Пенка Иванова Ванишева
141. Донка Христова Христова
142. Радка Георгиева Кузманова
143. Тодор Димитров Шопов
144. Стефана Кирчева Илийчева
145. Виолета Димова Марлова
146. Гунка Александрова Еремиева
147. Атанас Димов Кодинов
148. Веселин Атанасов Демирев
149. Исмаил Алиев Исаев
150. Атанас Димитров Демирев
151. Димитьр Жеков Христов
152. Георги Рахнев Рахнев
153. Калина Железчева Койчева
154. Димитрина Димитрова Стоянова
155. Радостина Рачева Иванова
156. Димитър Колев Койчев
157. Аврам Стоянов Тихин
158. Неделя Димова Тихина
159. Николинка Пенчева Добрева
160. Иван Стефанов Добрев
161. Михаил Миролюбов Чавдаров
162. Севиле Кязимова Педракчиева
163. Мехмед Хюсеинов Кехайов
164. Айше Сюлейман Баджак
165. Реджеп Мустафов Хасанов
166. Айтен Еминова Хасанова
167. Есма Реджебова Мустафова
168. Нурай Хасанова Коева
169. Анифе Алиева Мусова
170. Шербан Ахмедова Чаушева
171. Вейс Хасанов Вейсов
172. Симеон Михайлов Николов
173. Зюхря Хасанова Дуралиева
174. Джафер Халилов Дуралиев
175. Мустафа Халилов Чолаков
176. Шербан Хюсеинова Емирова
177. Денис Емилов Демирев
178. Марияна Стоянова Павлова
179. Мария Димитрова Прахальова
180. Осман Мустафов Салиев
181. Caйдула Джамалов Моллов
182. Михаил Юриев Петров
183. Якуб Хюсеинов Мустафов
184. Тунджай Феимов Мехмедов
185. Христо Митков Димитров
186. Севгин Саниехамзов
187. Ресмие Юмерова Мустафова
188. Колю Аврамов Иванов
189. Красимир Колев Аврамов
190. Ибрахим Ахмедов Хасанов
191. Мустафа Ахмедов Палалиев
192. Велли Ибрямов Кесов
193. Мустафа Алиев Емурлиев
194. Али Мехмедов Емурлиев
195. Хубен Христов Коев
196. Иванка Вълева Кодинова
197. Димо Атанасов Димов
198. Иванета Димова Димова
199. Метин Ибрахимов Чаушев
200. Асен Симеонов Николов
201. Радостина Колева Василева
202. Ваня Тодорова Ламбова
203. Тотка Стоянова Крайчева
204. Христо Георгиев Христов
205. Генка Луканова Стоянова
206. Маргарита Найденова Тончева
207. Марийка Йорданова Савова
208. Христина Димитрова Стоянова
209. Пенка Михнева Ангелова
210. Петранка Иванова Христакева
211. Радка Димитрова Динкова
212. Елена Христова Динкова
213. Георги Генчев Йорданов
214. Стоян Денчев Илиев
215. Кънчо Недков Мармеров
216. Иван Йорданов Арменчев
217. Мелиха Османова Хасанова
218. Бейхан Елмазов Мехмедов
219. Величка Атанасова Боева
220. Елена Илиева Боева
221. Цонка Георгиева Узунова
222. Стойка Христова Тодорова
223. Стела Недялкова Турлакова
224. Пенка Трифонова Димитрова
225. Ганка Николова Петрова
226. Катя Стоянова Иванова
227. Милен Димитров Монев
228. Йовка Иванова Христова
229. Звезделина Стоянова Петкова
230. Пламена Веселинова Кънева
231. Димо Динев Тонев
232. Георги Вълчев Динев
233. Георги Пенков Георгиев
234. Дора Динева Станкова
235. Веселин Кирилов Котев
236. Николина Стоянова Котева
237. Християн Петров Банков
238. Марина Мартинова Петрова
239. Станислав Венелинов Стефанов
240. Светлана Пенева Чолакова
241. Петя Николова Петрова
242. Тоня Голянова Танева
243. Янко Димитров Мадамов
244. Динка Йорданова Дечева
245. Хрисимир Георгиев Христов
246. Милена Петрова Господинова
247. Цветанка Илиева Павлова
248. Елена Недялкова Иванова
249. Валентина Георгиева Статева
250. Димка Стоянова Добрева
251. Стела Димитрова Илчева
252. Недка Генова Цонева
253. Каля Иванова Георгиева
254. Таня Петрова Павлова
255. Елена Щилянова Господинова
256. Петьо Йорданов Камбуров
257. Радка Иванова Костова
258. Ваня Тачева Иванова
259. Милена Златева Колева
260. Янка Петрова Милева
261. Ивайло Кънчев Бакърджиев
262. Стефан Димитров Митев
263. Златка Петрова Минчева
264. Недко Славов Ботев
265. Ганка Стоянова Владимирова
266. Господинка Ганчева Великова
267. Живка Кръстева Узунова
268. Петко Славов Петков
269. Стоян Драганов Славов
270. Васил Иванов Василев
271. Стоянка Нейкова Стамова
272. Стоян Маринов Кунев
273. Теодора Георгиева Петрова
274. Антон Андонов Петров
275. Иван Димов Иванов
276. Стоянка Динева Матекова
277. Милена Цонева Иванова
278. Мариана Андонова Стефанова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Георги Йорданов Божков Повторен ЕГН в текущия списък
2. Милен Христов Златев Повторен ЕГН в текущия списък
3. Тонка Петрова Таргова Повтаря се два пъти в списъка
4. Деан Иванов Славов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 117 - Сдружение „Граждански блок"
5. Анка Георгиева Сивова Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения