Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1247-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Мария Георгиева Казакова срещу решение № 90-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, област Сливен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-10-143 от 27.09.2019 г. от Мария Георгиева Казакова в качеството й на пълномощник на партия „Съюз на демократичните сили“ за община Нова Загора срещу решение № 90-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, област Сливен.

С решение № 90-МИ от 26.09.2019 г. Общинска избирателна комисия – Нова Загора, е заличила от листата за общински съветници на партия „Съюз на демократичните сили“ в община Нова Загора кандидатите Георги Веселинов Дуков, Михаил Стоянов Минчев и Христо Иванов Стоянов въз основа на подадено от тях заявление, с което желаят да бъдат заличени от кандидатската листа по лични причини. В жалбата се твърди, че е следвало, след като бъдат заличени кандидатите за общински съветници ОИК – Нова Загора, да уведоми представляващия партията, за да може да ги подмени. Жалбоподателят счита, че ОИК няма компетентност да се произнася по заявление на кандидати за заличаван от кандидатската листа в случаите, когато същите са подадени директно до него, а същите е следвало да бъдат подадени до представляващия партията, който да направи нови предложения.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия (ЦИК) да отмени решение № 90-МИ от 26.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, като незаконосъобразно поради противоречие с Изборния кодекс.

Жалбата е допустима, като подадена от лице с правен интерес и разгледана по същество е неоснователна.

За да приеме решение № 90-МИ от 26.09.2019 г. ОИК – Нова Загора, е разгледала постъпилите на 26.09.2019 г. заявления с вх. № 26 от 25.09.2019 г. на Георги Веселинов Дуков, вх. № 30 от 25.09.2019 г. на Михаил Стоянов Минчев и вх. 30 от 25.09.2019 г. на Христо Иванов Стоянов. С посочените заявления тримата кандидати за общински съветници от партия „Съюз на демократичните сили“ са изразили недвусмислено волеизявление за заличаване на регистрацията им по лични причини. Въз основа на така подадените заявления общинската избирателна комисия е приела решение № 90 от 26.09.2019 г., като ги е заличила от листата на партия „Съюз на демократичните сили“.

Изборният кодекс не изключва възможността кандидат за общински съветник или кмет да подаде заявление за заличаване от кандидатската листа пряко в общинската избирателна комисия, а не чрез политическата сила, която го е излъчила. В тази връзка неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че общинската избирателна комисия не е имала правомощието и не е следвала да приеме заявленията от кандидатите. Неоснователно е и твърдението, че общинската избирателна комисия е длъжна да уведоми жалбоподателката лично за заличените кандидати от кандидатската листа на партия „Съюз на демократичните сили“, тъй като решенията на ОИК се обявяват публично по реда на Изборния кодекс и всеки може да се запознае с тях.

Поради изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Мария Георгиева Казакова, пълномощник на партия „Съюз на демократичните сили“ за община Нова Загора, срещу решение № 90-МИ от 26.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Нова Загора, област Сливен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Нова Загора.

Решението на ОИК – Нова Загора, потвърдено с настоящото решение, подлежи на обжалване пред Административен съд – Сливен чрез ОИК – Нова Загора, в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения