Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1247-ПВР/МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Кирил Илиев Георгиев срещу решение № 348-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № М-803/17.10.2011 г. на ЦИК от Кирил Илиев Георгиев срещу решение № 348-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията му като кандидат за общински съветник от ПП „Другата България". Жалбоподателят твърди, че е заявил настоящ адрес в град Сливен, ж.к. „Република" 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, заедно със заявлението си за издаване на паспорт през 2010 г. Твърди, че се осигурява на същия адрес и пребивава там от 2007 г. Претендира обжалваното решение да бъде отменено.
Във връзка с писмо с вх. № 450/10.10.2011 г. от ЦИК с приложена информация от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка в изпълнение на Решение № 677-МИ от 3 септември.2011 г. на ЦИК и предоставената информация от НБД „Население" за постоянен и настоящ адрес, както и за датата на адресната регистрация на регистрираните кандидати за общински съветници и кметове е установено, че Кирил Илиев Георгиев - кандидат за общински съветник от листата на ПП „Другата България", е с настоящ адрес в Испания от 21.04.2007 г., поради което кандидатът не отговаря на изискването на чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс. На основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс ОИК - Сливен, е приела решение № 348-МИ/12.10.2011 г., с което е заличила регистрацията на Кирил Илиев Георгиев - кандидат за общински съветник от листата на ПП „Другата България", и е анулирала издаденото удостоверение № 39005-09 от 27.09.2011 г.
Така предявената жалба се явява допустима за разглеждане като подадена от надлежно легитимирано лице с правен интерес от обжалване, подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт, но разгледана по същество се явява неоснователна и следва да се остави без уважение по следните съображения:
Съгласно чл. 4, ал. 5 от Изборния кодекс право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 4 месеца в съответното населено място. Под „живял в съответното населено място" се разбира наличие на адресна регистрация на лицето по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство или на територията на различни общини или кметства на територията на страната - аргумент от § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК. Фактическото пребиваване на лицето на съответния адрес не е достатъчно за изпълнение на предпоставките на чл. 4, ал. 5 от ИК. Редът за заявяване на настоящ адрес е уреден в чл. 96 от Закона за гражданската регистрация, където е предвидена възможност за заявяне на настоящ адрес в заявление за издаване на документ за самоличност, но само ако заявлението е подадено в дипломатическо или консулско представителство в чужбина. Така представените доказателства не обосновават неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение, тъй като не доказват наличието на адресна регистрация на жалбоподателя по настоящ адрес на територията на страната. Наличието на адресна регистрация на кандидата за общински съветник по постоянен адрес към 22 юни 2011 г. не е достатъчно, тъй като законът изисква наличие и на адресна регистрация по настоящ адрес на територията на страната, за което по преписката не са представени доказателства.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кирил Илиев Георгиев срещу решение № 348- МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Сливен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения