Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1246-ПВР
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:   промяна в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № М-884/18.10.2011 г. от Катя Николова - представляваща на ПП „Българска социалистическа партия", за промени в СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, назначена с Решение № 1220-ПВР от 18.10.2011 г. на ЦИК. Предлага се на мястото на заместник-председателя на комисията Давид Рашков Рашков да бъде назначен Лютви Закир Мехмедемин. Причината за предлаганата промяна е влошено здравословно състояние на Давид Рашков Рашков, което не му позволява да изпълнява задълженията си като член на СИК извън страната. Към предложението е приложено пълномощно на името на Катя Николова, подписано от Сергей Станишев - представляващ ПП „Българска социалистическа партия".
Постъпило е предложение с вх. № М-908/19.10.2011 г. от Цветомир Паунов - представляващ ПП „ГЕРБ", за промени в СИК извън страната: № 294700103, Турция, Истанбул, назначена с Решение № 1220-ПВР от 18.10.2011 г. на ЦИК. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Айше Мюрсел Билял да бъде назначен Гюлсер Исмаил Фехми и на мястото на член Ирен Сабри Горал да бъде назначен Юлвие Осман Хамид. Причината за предлаганата промяна е влошено здравословно състояние на Айше Мюрсел Билял, което не му позволява да изпълнява задълженията си като секретар на СИК извън страната, както и поради семейни причини на Ирен Сабри Горал. С предложението се прави искане и за промяна в СИК извън страната № 294700105, Турция, Истанбул, като се предлага на мястото на секретаря Гюлюмсер Мехмед Мехмед да бъде назначен Ибрахим Джеврет Шевкед. Причината за предлаганата промяна е влошено здравословно състояние на Гюлюмсер Мехмед Мехмед.
Налице са изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 и 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Давид Рашков Рашков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700134, Турция, Черкезкьой, Лютви Закир Мехмедемин, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Айше Мюрсел Билял, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Гюлсер Исмаил Фехми, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Ирен Сабри Горал, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700103, Турция, Истанбул, Юлвие Осман Хамид, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700105, Турция, Истанбул, Гюлюмсер Мехмед Мехмед, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700105, Турция, Истанбул, Ибрахим Джеврет Шевкед, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения