Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1245-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Гурково, област Стара Загора, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от националните референдуми през 2015 г. и 2016 г., от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-102 от 27.09.2019 г. от Мария Илиева – ВрИД кмет на община Гурково, област Стара Загора, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в административната сграда на община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3, етаж 3, стая № 20, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от националните референдуми през 2015 г. и 2016 г., от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. в друго помещение, намиращо се в административната сграда на община Гурково, етаж 3, стая № 21, където ще се извърши експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора. Достъпът е с цел подготовка на стая № 20 и осигуряване на място за съхранение на изборните книжа и материали за предстоящите избори за общински съветници и за кметове.  

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, намиращо се в  административната сграда на община Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 3, етаж 3, стая № 20, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от националните референдуми през 2015 г. и 2016 г., от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., с цел преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. в друго помещение, подготовка на стая № 20 и осигуряване на място за съхранение на изборните книжа и материали за предстоящите избори за общински съветници и за кметове.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещенията, намиращи се на етаж 3, стая № 20 и стая № 21, да се запечатат по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им. Изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. да се съхраняват до произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г., след което да се предадат в отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора.

След предаване на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Стара Загора, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения