Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1244-МИ
София, 30 септември 2019 г.

ОТНОСНО: достъп до запечатани помещения в общинските администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 338, чл. 381, както и чл. 445, ал. 8 ИК във връзка с т. 20 от Решение № 1129-МИ от 18 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва по настоящото решение, разпореждане на съдебните органи или искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на съответната община.

2. Ако достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва по решение на ЦИК, основание за това е настоящото решение.

Най-честите причини за отваряне на помещението на това основание са :

2.1. архивиране на изборни книжа в ДА „Архиви“ и унищожаване на неценни изборни книжа и материали;

2.2. преместване на изборните книжа и материали от едно помещение в друго;

2.3. подреждане на изборните книжа и материали в помещението, в което се съхраняват;

2.4. предаването на архива на ОИК с изтекъл мандат на съответната общинска администрация.

Когато са налице други причини, извън посочените, кметът на общината отправя искане до ЦИК за отваряне на помещението, която се произнася с решение.

3. Настоящото решение се прилага за достъп до помещения и изборни книжа и материали от всички видове избори и референдуми, които се произвеждат.

4. Отварянето на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали по решение на ЦИК, се извършва въз основа на мотивирана заповед на съответния кмет на община, която съдържа:

4.1. основанието за отварянето и настоящото решение;

4.2. целите на отварянето;

4.3. органът, който го е разрешил (ЦИК, съдебни органи, разследващи органи по чл. 52 от НПК);

4.4. разрешение за отваряне;

4.5. комисия от длъжностни лица, на която са възложени действията по отварянето;

4.6. възлагане на комисията да извърши запечатване на помещението след изпълнението на целите, за които е отворено, ако в него продължава съхранението на изборни книжа и материали.

5. За всяко извършено отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликовете, съхранявани в него, се съставя протокол, в който се вписват:

5.1. заповедта на кмета на общината по т.4;

5.2. основанието за разпечатването;

5.3. органът, който е разрешил разпечатването;

5.4. имената на лицата, които присъстват при разпечатването;

5.5. състоянието, в което са открити чувалите (торбите) и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени);

5.6. документите, които се изваждат/съответно прибират в чувабите (торбите)/пликовете, изпълнение на задължението по т. 6 от настоящото;

5.7. имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Протоколът се подписва от всички присъстващи лица, като се вписва качеството, в което присъстват.

6. След всяко отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, при условие, че в същото остават такива за съпранение, то отново задължително се запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата по Решение № 619-МИ от 15 август 2019 г. на ЦИК, върху който е поставен уникален знак и подписани от всички членове на комисията по т. 4.5.

7. За всяко отваряне на помещения по т. 1 съответният кмет на община изпраща на Централната избирателна комисия уведомително писмо, което съдържа :

7.1. номер и дата на  заповедта на кмета на общината по т. 4;

7.2. основанието за разпечатването;

7.3. органът, който е разрешил отварянето;

7.4. имената на лицата, които присъстват при отварянето;

7.5. състоянието, в което са открити чувалите (торбите) и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени); документите, които се изваждат/съответно прибират в чувалите (торбите) и пликовете, изпълнение на задължението по т. 6 от настоящото и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Настоящото решение отменя всички актове на ЦИК относно достъп до запечатани помещения в общинските администрации, в които се съхраняват изборни книжа и материали, в частта, в която му противоречат.

Настоящото решение се изпраща на всички кметове на общини.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

879-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения