Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1244-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 29 (29-1) от 03.10.2014 г. от „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ", представлявано от Бужка Панайотова Лукич - представляващ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ", чрез пълномощника Светлина Луканова Йолчева, регистрирана с Решение № 994-НС от 19 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Бужка Панайотова Лукич в полза на Светлина Луканова Йолчева; пълномощно от Бужка Панайотова Лукич - представляващ сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица - представители на „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ", списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител. Три от лицата са вече регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения.

С вх. № 29 (29-1) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че лицата към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 упълномощени представители на „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Калоян Асенов Иванов
2. Диана Иванова Величкова
3. Александра Цветанова Младенова
4. Кремена Цветкова Огнянова
5. Георги Димитров Кацаров
6. Сергей Илиев Илиев
7. Илиян Сергеев Илиев
8. Любомира Йорданова Иванова
9. Димитър Кузманов Иванов
10. Димитър Димитров Стоянов
11. Вероника Василева Цветкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения