Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1244-МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ненко Викторов Темелков – упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия”, СПС „Защита”, Движение „Гергьовден”, срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-827 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, с което е възложено на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му.
Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон и в грубо противоречие с действителната фактическа обстановка.
В жалбата са развити съображения за това, че за да постанови обжалваното решение ОИК - Перник, е приела, че посочените нарушения в сигнала отговарят на истината и на основание чл. 134, ал. 7 от ИК е възложила на вр.и.д. гореописаните действия. На следващо място се излагат съображения за неправилност на решението с оглед установената действителна фактическа обстановка. Към преписката е прикрепено Решение на ЦИК № 1194-МИ от 14.10.2011 г., което жалбоподателят счита, че е в смисъла, в подкрепа на доводите, изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Видно от приложената преписка оспорваното решение на ОИК - Перник, се състои от едно единствено изречение, а именно, че се възлага на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му. Самото решение не съдържа по същество мотивите за налагане на това действие. Решението постановява определен резултат без да е установена фактическата обстановка, от значение за същото.
Общинската избирателна комисия - Перник, постановява решението си немотивирано, без да разгледа каквито и да е обстоятелства, които следва да доведат до определеното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Перник, за ново произнасяне.
Дава указания да бъде извършена цялостна проверка по случая.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения