Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1244-МИ
София, 19 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Ненко Викторов Темелков – упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия”, СПС „Защита”, Движение „Гергьовден”, срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-827 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Ненко Викторов Темелков - упълномощен представител на коалиция „БСП, ЗНС, КПБ, ПБС, ПК „Тракия", СПС „Защита", Движение „Гергьовден", срещу решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, с което е възложено на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му.
Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния закон и в грубо противоречие с действителната фактическа обстановка.
В жалбата са развити съображения за това, че за да постанови обжалваното решение ОИК - Перник, е приела, че посочените нарушения в сигнала отговарят на истината и на основание чл. 134, ал. 7 от ИК е възложила на вр.и.д. гореописаните действия. На следващо място се излагат съображения за неправилност на решението с оглед установената действителна фактическа обстановка. Към преписката е прикрепено Решение на ЦИК № 1194-МИ от 14.10.2011 г., което жалбоподателят счита, че е в смисъла, в подкрепа на доводите, изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намира постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна.
Видно от приложената преписка оспорваното решение на ОИК - Перник, се състои от едно единствено изречение, а именно, че се възлага на вр.и.д. кмет на община Перник да премахне разлепените агитационни материали от местата, които са извън определените в заповед № 1457 от 14.09.2011 г. на кмета на община Перник на територията на кв. Изток и кв. Хумни дол, както и на външноградската магистрала в 3-дневен срок от уведомяването му. Самото решение не съдържа по същество мотивите за налагане на това действие. Решението постановява определен резултат без да е установена фактическата обстановка, от значение за същото.
Общинската избирателна комисия - Перник, постановява решението си немотивирано, без да разгледа каквито и да е обстоятелства, които следва да доведат до определеното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 195-МИ от 14.10.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Перник, за ново произнасяне.
Дава указания да бъде извършена цялостна проверка по случая.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения