Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1242-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с вх. № НС-05-16/6 от 06.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски. Към преписката са приложени особено мнение от коалиция „БСП за България“ и становище от ПП „Има такъв народ“ относно разпределението на ръководните длъжности в РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кристиан Атанасов Баджаков

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теодора Иванова Крумова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Златина Минчева Йовчева

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Междну Бехчет Халид

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Снежана Бонева Тодорова

ЕГН ...

 

Даниела Дечева Дечева

ЕГН ...

 

Елица Димитрова Сярова

ЕГН ...

 

Мирослава Иванова Узунова

ЕГН ...

 

Димо Пенев Димитров

ЕГН ...

 

Надя Петрова Ралчева

ЕГН ...

 

Нина Цветкова Савова-Кършакова

ЕГН ...

 

Левент Байрамов Палов

ЕГН ...

 

Севинч Ремзи Хамза

ЕГН ...

 

Снежана Славова Станкова

ЕГН ...

 

Денчо Иванов Денев

ЕГН ...

 

Светла Неделчева Карастоянова

ЕГН ...

 

Анелия Стефанова Димова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения