Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1241-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пловдив с вх. № НС-05-16/13 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 06.08.2021 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Янко Христов Радунчев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Милков Кърчев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Енко Георгиев Найденов

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Ферад Есад Мурад

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Никола Атанасов Коцелов

ЕГН ...

 

Манка Васкова Бабаджанова

ЕГН ...

 

Райна Лалова Дончева

ЕГН ...

 

Мария Атанасова Пейчева

ЕГН ...

 

Росица Ангелова Гавазова

ЕГН ...

 

Стелияна Димитрова Немцова

ЕГН ...

 

Николай Руменов Кючуков

ЕГН ...

 

Радина Бойчева Петрова

ЕГН ...

 

Мурад Ферад Ферад

ЕГН ...

 

Добромир Димитров Алексов

ЕГН ...

 

Кристиан Димитров Гьошев

ЕГН ...

 

Петя Йовкова Борисова

ЕГН ...          

 

Сузана Николова Николова

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения