Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1241-МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: жалба от Мая Божидарова Манолова-Найденова, независим кандидат за кмет на Столична община за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. срещу „Труд медия“ ЕООД

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-12-4 от 27 септември 2019 г. от Мая Божидарова Манолова-Найденова, независим кандидат за кмет на Столична община за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В жалбата се твърди, че в електронното издание на вестник „Труд“ от 26.09.2019 г. и в хартиения брой от 27.09.2019 г. е публикуван материал, озаглавен „Предизборните лъжи на Мая Манолова“ като нова специална рубрика с уточнението, че „три пъти в седмицата вестникът ще публикува подробна информация за неверните изказвания на госпожа Манолова“ (с.2 от хартиеното издание на в. „Труд“ и в електронното му издание).

Жалбоподателят твърди, че изнесените твърдения освен че не отговарят на обективната истина, нарушават изискванията на Изборния кодекс относно воденето на честна и коректна кампания и по-специално чл. 183, ал. 4 ИК, който забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Жалбоподателят сочи следните изречения, фрази и думи – „лъжи“, „политическото или менталното двуличие“, „говорейки абсолютни неистини“, „пороя от фалшиви твърдения, с които госпожа Манолова залива публичното пространство“, „фигура със сложен политико-ментален комплекс“ и други обидни квалификации и неверни факти и твърдения, които въвеждат в заблуждение избирателите и създават негативни внушения за жалбоподателя като кандидат за кмет на Столична община. В жалбата се сочи, че е необходимо посоченият материал да бъде обозначен като платен и да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да установи нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК и да се наложи предвидената в чл. 480, ал. 2 ИК санкция на управителя на „Труд медия“ ЕООД, както и да се постанови незабавно премахване на материала от електронното издание на вестника и да се спре разпространението на материала „Предизборните лъжи на Мая Манолова“, както и последващо публикуване и разпространение на „специалната рубрика“, посочена в него.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата по съществото си е сигнал за установяване на нарушение на правилата за предизборна агитация.

Видно от представения и цитиран материал той не представлява агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК, тъй като автор на този материал не е кандидат, партия, коалиция и инициативен комитет като участници в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., а от редакцията на в. “Труд“ при упражняване на конституционно признатото право на свобода на словото. Ако жалбоподателят се чувства засегнат от разпространен в печатните или електронните медии материал, който го засяга лично той (тя) има право на отговор, като изложи публично мнението си и направи опровержение на твърдяното в съответната медия.

Поради горните съображения ЦИК счита, че посочената публикация в електронното издание и в хартиеното издание на в. “Труд“ не нарушава изискванията на разпоредбите на чл.183, ал.4 от Изборния кодекс.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 8 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на сигнала по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения