Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1239-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с вх. № НС-05-16/11 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Делчев Хадживълчев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венелин Карев Челебиев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Иванова Филипова-Рангелова

ЕГН ...

СЕКРЕТАР

Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Боряна Радкова Делчева

ЕГН ...

 

Ангел Панчев Ангелов

ЕГН ...

 

Соня Димитрова Чанкова

ЕГН ...

 

Гергана Руменова Бояджиева

ЕГН ...

 

Добромир Коев Якимов

ЕГН ...

 

Лейла Айнур Елмаз

ЕГН ...

 

Биргюл Сали Мустафа

ЕГН ...

 

Люба Маринова Спасова

ЕГН ...

 

Петър Димитров Димитров

ЕГН ...

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения