Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1239-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Емануил Манолов – общински ръководител на ПП „ГЕРБ“ – Аврен, против решение № 56 от 19 септември 2011 г. и решение № 58 от 20 септмеври 2011 г. на ОИК – Аврен.

С определение № 5428 от 06.10.2011 г. на Административен съд - София-град, постановено по адм.д. № 8663/2011 г. е отменено Решение № 1037-МИ от 3 октомври 2011 г. на ЦИК, в което е обективиран отказ за произнасяне по жалбата на Емануил Младенов Манолов в качеството му на общински ръководител на ПП „ГРБ" и регистриран кандидат за кмет на община Аврен срещу решение № 56 от 19.09.2011 г. и решение № 58 от 20.09.2011 г. на ОИК - Аврен, и преписката е изпратена на ЦИК за ново произнасяне съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с определението. В мотивите Административният съд е приел, че в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК ЦИК действа като контролна инстанция с правомощия по чл. 97 от АПК, като в тези случаи възниква задължение да се произнесе с мотивирано решение, с което да обяви оспорения акт за нищожен, да го отмени изцяло или отчасти като незаконосъобразен или нецелесъобразен, или да отхвърли жалбата като неоснователна. Прието е, че производството по контрол върху актовете на ОИК и в частност в конкретния случай нормата на чл. 22, ал. 2 от ИК е неприложима и тъй като в ИК липсва изрична правна норма, уреждаща мнозинството при вземане на решение по жалба срещу акт на ОИК, то в конкретния случай и при разглеждане на жалби срещу ОИК от ЦИК следва да се прилагат общите правила за произнасяне на колективен орган.
С определение № 13037 от 13.10.2011 г. на Върховен административен съд, постановено по адм.д. № 13202/2011 г., е оставено в сила определение № 5428 от 06.10.2011 г., постановено от Административен съд - София-град по адм.д. № 8663/2011 г., като определението е окончателно. Съдът е изложил съображения, че предвиденото изискване за необходимо квалифицирано мнозинство по чл. 22, ал. 2 от ИК не може да се приложи по отношение на постановен от контролна административна инстанция, доколкото в тази хипотеза органът не се произнася с отказ, дефиниран като индивидуален административен акт в чл. 21, ал. 1, предл. последно от АПК. При липса на изрична разпоредба, която да предвижда изискване за квалифицирано мнозинство по отношение на решенията, които ЦИК постановява на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК, се налага извод за прилагане на общите изисквания за мнозинство при вземане на решение от колективен административен орган.
В изпълнение на горните определения Централната избирателна комисия постави на разглеждане постъпила жалба с вх. № М-117 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Емануил Манолов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Аврен, в която при условията на обективно кумулативно съединяване се оспорват решение № 56 от 19 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта с която са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" кандидати за кметове на кметства с. Приселци, с. Тръстиково, с. Бенковски и с. Дъбравино в община Аврен, както и против решение № 58 от 20 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта, с която е регистрирана издигнатата от същата местна коалиция кандидатска листа за общински съветници на община Аврен и кандидат за кмет на община Аврен за предстоящите на 23 октомври 2011 г. избори за общински съветници и кметове. В жалбата се твърди, че при представяне пред ОИК на неизискуемите документи за регистрация на кандидатски листи липсват пълномощни, с които би следвало да се упълномощава лицето Галина Янева да представлява и да регистрира местната коалиция, като с процесните две решения неправилно и незаконосъобразно са регистрирани издигнатите от местната коалиция кандидатски листи поради липса на доказателства за представителна власт.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба, в която се съединява оспорване на двете посочени по-горе решения на ОИК - Аврен, за допустима до разглеждане поради предявяването й от активно легитимирана страна и в срок - на 22 септември 2011 г., а разгледана по същество и за основателна по следните съображения:
С решение № 56 от 19 септември 2011 г. са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" кандидати за кметове на кметства на територията на община Аврен. Решението е обявено на таблото на 19 септември 2011 г., в 16,00 часа. В протокол № 56 от 19 септември 2011 г. ОИК - Аврен е отразила проверка на представените от местната коалиция предложения с вх. № 13 от 19 септември 2011 г., като протоколът съдържа изричен доклад на представените документи, които са и приложени към настоящата преписка. Във връзка с представителната власт са обсъдени следните доказателства: протоколи от 24 август 2011 г. и от 18 септември 2011 г. на местната коалиция; пълномощно от Йордан Петров Андреев в качеството му на областен председател на област Варна на ПП „Национално движение за стабилност и възход" в полза на Галина Янева Янева; пълномощно изх. № 445 от 16 септември 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева, в качеството й на председател на ПП „Обединени земеделци", с което упълномощава Свилен Иванов Радев и пълномощно от Александър Трифонов Томов, в качеството на председател на ПП „Българска социалдемокрация", с което упълномощава Ради Душков Радев.
С решение № 58 от 20 септември 2011 г. са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" кандидати за кмет на община и кандидатска листа за общински съветници. Решението е поставено на таблото на 20 септември 2011 г., в 16,00 часа. В протокол № 58 от 20 септември 2011 г. комисията е обсъдила приложените към предложение за регистриране на кандидатска листа за общински съветници с вх. № 12 от 20 септември 2011 г. и приложените към предложение за регистриране на кандидат за кмет на община Аврен с вх. № 6 от 20 септември 2011 г. документи, както следва: протоколи от 24 август 2011 г. и от 18 септември 2011 г. на местната коалиция, пълномощно от Христина Христова Велчева към Йордан Петров Андреев; пълномощно от Йордан Петров Андреев, в качеството му на областен председател на област Варна на ПП „Национално движение за стабилност и възход", в полза на Галина Янева Янева; пълномощно изх. № 445 от 16 септември 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева, в качеството й на председател на ПП „Обединени земеделци", с което упълномощава Свилен Иванов Радев и пълномощно от Александър Трифонов Томов, в качеството на председател на ПП „Българска социалдемокрация", с което упълномощава Ради Душков Радев.
От протокола от 24 август 2011 г. на местната коалиция, с който същата е учредена, се установява в т. 2 решение за учредяване на представителна власт в полза на Галина Янева Янева с обем да подава заявления, жалби и възражения и подписва всички необходими документи във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. пред СИК, ОИК и ЦИК, както и други органи в тази връзка с права и да преупълномощава. От протокола от 18 септември 2011 г. на местната коалиция, от т. 4 на който се установява учредена в полза на Галина Янева Янева, в качеството й на представляващ местната коалиция, предоставен мандат да подаде необходимите документи в ОИК - Аврен, да регистрира издигнатите кандидати за кметове на кметства за участие в предстоящите местни избори. От представеното пълномощно към предложението за регистрация на кандидатите от Йордан Петров Андреев, в качеството му на областен председател на област Варна на ПП „Национално движение за стабилност и възход", упълномощен с пълномощно от председателя на партията Христина Христова Велчева, се установява преупълномощаване в полза на Галина Янева Янева да представлява ПП „Национално движение за стабилност и възход" на територията на община Аврен, с права да регистрира кандидатите на политическата партия за кмет на община, кметове на кметства и кандидатските листи, с правото да подписва необходимите за целта приложения от Изборния кодекс, с правото да регистрира застъпници, да получава удостоверения и други книжа и документация във връзка с местните избори 2011 г. от ОИК, а също така и да подава заявления, жалби и възражения във връзка с регистрацията на кандидатските листи и преупълномощава адвокати с тези права. В преписките се съдържат и пълномощно от Христина Христова Велчева, като председател на ПП „Национално движение за стабилност и възход", в полза на Йордан Петров Андреев със същите права, с които той е упълномощил Галина Янева Янева да представлява политическата партия.
От представеното пълномощно с изх. № 445 от 16 септември 2011 г. се установява, че Петя Ставрева Ставрева, като председател на ПП „Обединени земеделци", е упълномощила Свилен Иванов Радев във връзка с участието на ПП „Обединени земеделци" в изборите за общински съветници и кметове през октомври 2011 г. да представлява политическата партия на територията на община Аврен пред органите за местно самоуправление и местна администрация, други административни органи, общинската избирателна комисия и политическите партии, с правото да представлява партията пред ОИК да подпише, подаде и издигне от името на ПП „Обединени земеделци" предложение за регистрация на кандидатска листа и кандидати за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г.
От пълномощно с изх. № 155 от 19 август 2011 г. от Александър Трифонов Томов в качеството на председател на ПП „Българска социалдемокрация" се установява упълномощаване в полза на Ради Душков Радев в качеството на председател на партията в община Аврен да представлява политическа партия „Българска социалдемокрация" пред ОИК - Аврен, да регистрира партията на основание чл. 33, ал. 1, т. 14 от ИК за участие в местните избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства; на основание чл. 33, ал 1, т. 15 от ИК да регистрира в ОИК - Аврен кандидат за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници; да сключва споразумение за учредяване на местна коалиция за избор на кмет на община, листа за общински съветници и кметове на кметства; на основание чл. 33, ал. 1, т. 13 от ИК да подава жалби, молби и завявления до избирателните комисии, включително да получава решения и други документи във връзка с предоставените права, както и да открива банкови сметки за обслужване на предизборната кампания.
От двете решения № 56 от 19 септември 2011 г. и № 58 от 20 септември 2011 г. на ОИК в необжалваната им част се установява, че с решението от 19 септември 2011 г. ОИК е дала указания до местната коалиция в тридневен срок да допълни комплекта документи за регистриране на кандидатските листи за кметове на кметства за изборите на 23 октомври 2011 г. съгласно чл. 126, ал. 1 от ИК, а именно да представи документи относно представителната власт и пълномощията за регистриране на местната коалиция от представляващия коалицията, които указания са отменени с решението от 20 септември 2011 г. В представените копия от регистрите на кандидатите за участие в изборите за кмет на община Аврен, на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и на кандидатите за кметове на кметства, не се съдържат отбелязвания за дадени от ОИК указания за отстраняване на констатирани непълноти във връзка с представителна власт до местната коалиция.
От допълнително постъпилите към преписката на 30 септември 2011 г. в ЦИК документи от ОИК - Аврен, се установява, че с решение № 20 от 26 август 2011 г. комисията е регистрирала местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" за участие в изборите за кмет на община Аврен, за общински съветници на община Аврен и за кметове на кметства в община Аврен. В протокол № 20 от 26 август 2011 г. ОИК - Аврен е обсъдила представените към заявленията документи, част от които са: решението от 24 август 2011 г., пълномощно с изх. № 256 от 15 август 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева към Свилен Иванов Радев; пълномощно от Йордан Петров Андреев към Галина Янева Янева; пълномощно от Олимпи Стоянов Кътев към Йордан Петров Андреев и пълномощно от Александър Трифонов Томов към Ради Душков Радев.
От пълномощно № 256 от 15 август 2011 г. от Петя Ставрева Ставрева, като председател на ПП „Обединени земеделци" в полза на Свилен Иванов Радев във връзка с участието на ПП „Обединени земеделци" в изборите за общински съветници и кметове, лицето е упълномощено да представлява партията на територията на община Аврен пред органите за местно самоуправление и местната администрация, други административни органи, общинската избирателна комисия и политическите партии, да участва от името на партията при водене на преговори за участие в местните избори и за изготвяне на изборни листи и споразумения; да подпише от името на партията коалиционни споразумения; да подпише от името на партията заявление за регистрацията й в общинската избирателна комисия. Така учредения обем представителна власт с това пълномощно № 256 от 15 август 2011 г. не съвпада с обема представителна власт по по-късно даденото пълномощно с изх. № 445 от 16 септември 2011 г., коментиран по-горе, като в това второ пълномощно лицето не разполага с представителна власт във връзка с местната коалиция.
От пълномощно от Олимпи Стоянов Кътев, в качеството му на секретар на ПП „Национално движение за стабилност и възход", с посочване, че е упълномощен с пълномощно с рег. № 18241 от 29 юни 2011 г. от Христина Христова Велчева, се установява упълномощаване в полза на Йордан Петров Андреев да представлява партията във връзка с преговори и сключване на споразумения за образуване на местни коалиции от партии, както и с право да подписва сключените коалиционни споразумения; с права във връзка с регистрация на ПП „Национално движение за стабилност и възход" в ОИК самостоятелно или в коалиция, като посочи наименованието на партията, което да се изписва в бюлетината, както и да подава заявления, жалби и възражения във връзка с регистрацията на партията или образуването на местни коалиции като преупълномощава адвокати във връзка с горното. От своя страна Йордан Петров Андреев, като областен председател на област Варна, преупълномощен от Олимпи Стоянов Кътев, последния с посочване за упълномощаване с пълномощното с рег. № 18241 от 29 юни 2011 г. от Христина Христова Велчева, преупълномощил Галина Янева Янева да представлява ПП „Национално движение за стабилност и възход" на територията на община Аврен във връзка с преговори и сключване на споразумения за образуване на местни коалиции от партии, както и с право да подписва сключените коалиционни споразумения; с права по регистрация на политическата партия в ОИК за участие в избори 2011 г. самостоятелно или в коалиция, като не е посочено как да се изписва партията в бюлетината, а на съответното място в пълномощното е оставено празно място, както и с правото за подаване на заявления, жалби и възражения, във връзка с регистрацията на партията или образуваните коалиции за участие в местни избори 2011 г. и права за преупълномощаване на адвокати. Установява се, че представените при регистрацията на местната коалиция пълномощни от ПП „Национално движение за стабилност и възход" се отличават от представените от същата партия пълномощни към предложенията за регистриране на кандидатска листа, като разликата се изразява както в обема на учредената представителна власт във връзка с участието на партията в местни коалиции. Всички пълномощни са заверени съответно от Йордан Петров Андреев или Галина Янева Янева и не са датирани. В преписката липсва пълномощно рег. № 18241 от 29 юни 2011 г., данни за което се съдържат във второто коментирано пълномощно от Йордан Петров Андреев в полза на Галина Янева Янева, в което е посочено, че с това пълномощно Христина Христова Велчева е упълномощила Олимпи Стоянов Кътев и такова пълномощно не е коментирано в никой от съдържащите се в преписката протоколи на ОИК - Аврен. За пълнота на проверката ЦИК служебно провери представеното пред нея пълномощно във връзка с регистрацията на ПП „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., от което е видно, че Христина Христова Велчева, като председател на политическата партия, е упълномощила Олимпи Стоянов Кътев, като секретар, единствено с правото да регистрира в ЦИК политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Това пълномощно не е датирано и не разполага с регистрационен номер, поради което не може да бъде направен извод за съдържанието на пълномощно с рег. № 18241 от 29 юни 2011 г. Следователно не се установява наличност на това пълномощно както в представените пред ОИК - Аврен документи, така и в наличните в ЦИК документи за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Установява се, че единствено пълномощно с изх. № 155 от 19 август 2011 г. от Александър Трифонов Томов, като председател на партия „Българска социалдемокрация", в полза на Ради Душков Радев, е представено, както при регистрацията на местната коалиция, така и при внасяне на предложенията без разлика в съдържанието и реквизитите.
Въпреки, че разпоредбата на чл. 126, ал. 1 от ИК не изисква представянето на други пълномощни извън това по т. 7, представените с предложенията пълномощни на представителите на участващите в местната коалиция ПП „Национално движение за стабилност и възход" и ПП „Обединени земеделци" установяват липса на представителна власт за изразяване на волята на участника в състава на коалицията. Установява се колизия в съдържанието и обема на учредената представителна власт на представляващите двете партии от състава на коалицията в осъществените регистърни производства по чл. 95 и чл. 126 от ИК.
От допълнително постъпило пълномощно с вх. № М-777 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Александър Трифонов Томов в полза на Ради Душков Радев се установява учредена в т. 4 от пълномощно с изх. № 265 от 23.08.2011 г. представителна власт за сключване на споразумения за учредяване на местни коалиции за избор на кмет на общините и листа за общински съветници и кметове на кметства.
В допълнително постъпило становище с вх. № М-763 от 14.10.2011 г. от Христина Христова в качеството й на председател на ПП „НДСВ", адресирано до ЦИК и ОИК, същата е заявила, че потвърждава представителната власт на Йордан Андреев и Галина Янева и всички процесуални и материални действия и волеизявления на представляващите партията лица в коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - община Аврен, по вземане на решение в рамките на коалицията и извършените регистрации. Заявено е също така, че представителите на ПП „НДСВ" имат право да регистрират кандидати и листи на партията и да участват във формирането и вземането на решения на местни коалиции, като имат изричното пълномощно от председателя за това, и в добавка пред комисиите се заявява приемане и потвърждаване на предприетите от пълномощниците действия. Отправено е искане за потвърждаване на извършените от ОИК - Аврен, регистрации поради наличие на представителна власт.
С преписка вх. № М-584 от 10.10.2011 г. на ЦИК е постъпило заявление от Петя Ставрева Ставрева в качеството й на председател на ПП „Обедивени земеделци", с което заявява, че потвърждава всички действия, извършени от Свилен Иванов Радев във връзка с делегираните му права с пълномощно № 256 от 15.08.2011 г. и касаещи представителната му власт за участие в коалиционни споразумения на ниво община Аврен. Декларирала е, че изявената от нея воля за делегиране на права в обем, посочен в текста на пълномощно № 256 от 15.08.2011 г., е за извършване на всички необходими действия относно участие на ПП „Обединени земеделци" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., като включва и участие в коалиционни споразумения на ниво община Аврен. На последно място се заявява, че с пълномощно № 445 от 16.09.2011 г. са делегирани права, които не изключват правата по пълномощно с № 256 от 15.08.2011 г., а се отнасят до представителната власт на Свилен Радев, в случай че ПП „Обединени земеделци" участва в изборите като самостоятелна политическа партия. Заявлението е депозирано пред ОИК - Аврен, и чрез комисията е постъпило в ЦИК. С посоченото тук потвърждаване на действия от лице без представителна власт по същество се потвърждава съдържанието на коментираните по-горе две пълномощни с изх. № 256 от 15.08.2011 г. и изх. № 445 от 16.09.2011 г. от председателя на ПП „Обединени земеделци", които обаче не съдържат представителна власт за представителство на партията в рамките на местната коалиция за издигане, утвърждаване и формиране на решение от коалицията за регистрация на кандидатски листи и кандидати.
Поради горното Централната избирателна комисия счита, че участниците не са отстранили констатираните нередовности, като от допълнително представените от тях документи не може да бъде направен обоснован извод за изискуемата представителна власт на всеки от участниците в местната коалиция и потвърждаване на съответните предприети действия по издигане, утвърждаване и вземане на решение за регистрация на кандидатски листи и кандидати от лица, действащи без представителна власт за съответните действия в рамките на местната коалиция.
Поради горното и по съображения от определение № 13037 от 13.10.2011 г. на Върховен административен съд, постановено по административно дело № 13202/2011 г. по описа на съда и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс с обикновено мнозинство Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 56 от 19 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта, с която са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" кандидати за кметове на кметства с. Приселци, с. Тръстиково, с. Бенковски и с. Дъбравино в община Аврен в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
ОТМЕНЯ решение № 58 от 20 септември 2011 г. на ОИК - Аврен, в частта, с която са регистрирани издигнатите от местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ" - ПП „Национално движение за стабилност и възход", ПП „Българска социалдемокрация" и ПП „Обединени земеделци" кандидатска листа за общински съветници на община Аврен и кандидат за кмет на община Аврен в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения