Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1238-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии срещу агитационен клип включен в обозначен рекламен блок, излъчен по „Телевизия Европа“

Постъпил е сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-494 от 02.10.2014 г., с който ни е изпратен по компетентност предизборен клип, включен в обозначен рекламен блок, излъчен по „Телевизия Европа" на 29.09.2014 г. от 11:07:17 ч. до 11:10:20 ч. Към сигнала е приложен технически носител - 1 бр. DVD. В сигнала се сочи, че агитационният клип на ПП „ГЕРБ" е включен в обозначен рекламен блок, което е в нарушение на чл. 198, ал. 2 от ИК, който забранява „в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет".

Централната избирателна комисия след запознаване със съдържанието на видеозаписа установи, че изпратеният материал представлява рекламен блок, съдържащ търговска реклама на различни продукти, като непосредствено след поредната реклама започва излъчване на запис от събитие на ПП „ГЕРБ", което съдържа призиви за подкрепа на партията, както и номера на политическата сила в бюлетината за предстоящите избори за народни представители. Безспорно е, че  записът представлява предизборна агитация съгласно § 1, т. 17 от ИК.  

Централната избирателна комисия приема, че с излъчването на  предизборен агитационен клип в обозначен рекламен блок, излъчващ търговска реклама, без да е отделен чрез визуално или звуково средство, както и без да е указано по подходящ начин, че материалът е платен е в нарушение на чл. 179, ал.1 от ИК.

Централната избирателна комисия приема, че в случая не е нарушена забраната по чл. 198, ал. 2 от ИК, тъй като политическото внушение в полза на политическата сила не е направено в търговска реклама, а в рамките на рекламен блок е излъчен предизборен агитационен материал.  

По изложеното Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на нормите на ИК от доставчика на медийни услуги „Телевизия Европа", а не на политическа партия „ГЕРБ".  

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26, чл. 179, чл. 200, ал. 2, т.1, чл. 495, 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискването разпоредбата на чл. 179 от ИК при излъчване на платени форми на отразяване на предизборната кампания достъвчикът на медийната услуга да ги отделя чрез визуално или звуково средство, както и да указва по подходящ начин, че материалът е платен, а именно: предизборен клип на ПП „ГЕРБ", включен в обозначен рекламен блок, излъчен по „Телевизия Европа" на 29.09.2014 г. от 11:07:17 ч. до 11:10:20 ч. по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Телевизия Европа" АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 115568068, с адрес: гр. София 1000, ул. „Позитано" № 30, представлявано от Иван Кимонов Кацарски - изпълнителен директор.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения