Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1238-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Миглена Йорданова Методиева-Костадинова, представляваща инициативен комитет за издигането на Илия Костадинов Костадинов за независим кандидат за кмет на община Варна против решение № 174 от 21.09.2011 г. на ОИК – Варна

В изпълнение на влязло в сила определение по ахд № 8662/2011 г. на Административен съд - София-град, ІІ отделение, 34 състав, Централната избирателна комисия следва да разгледа по същество жалба с вх. № М-125/26.09.2011г. на ЦИК от Миглена Йорданова Методиева-Костадинова, представляваща инициативен комитет за издигането на Илия Костадинов Костадинов за независим кандидат за кмет на община Варна, против решение № 174 от 21.09.2011 г. на ОИК - Варна, с което е заличена регистрацията на Илия Костадинов Костадинов като независим кандидат за кмет на община Варна за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и е анулирано издаденото му удостоверение.
В жалбата се твърди, че след като е установена непълнота в подписката за издигане на независимя кандидат, на инициативния комитет не е даден срок за отстраняване на нередовности. Решението не било изпратено на инициативния комитет до момента, в който същия е поискал от ОИК - Варна предоставянето му на 26 септември 2011 г.
Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за подадена от активно легитимирана страна, но за недопустима до разглеждане поради просрочие по следните съображения:
От приобщените към преписката писмени доказателства се установява, че с решение № 174 от 21.09.2011 г. ОИК - Варна е заличила регистрацията на Илия Костадинов Костадинов като независим кандидат за кмет на община Варна в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и е анулирала издаденото му удостоверение, по съображения, че от протокол от 21 септември 2011 г. на ТЗ „ГРАО" -Варна се установява, че в подписката се съдържат 1 590 коректни записа, недостатъчни за издигането на независим кандидат съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 1, т. 2, б. „д" от ИК. Решението е обявено на 21 септември 2011 г. в 18,30 часа.
От приложения към преписката регистър с изходяща поща на ОИК - Варна, се установява, че под № 152 е записан изпратен за сведение отговор до председателя на инициативен комитет „за сведение на кандидата Илия Костадинов за кмет на община Варна". Представено е и придружителното писмо от ОИК - Варна, заведено под този изходящ номер, от съдържанието на което се установява изпращане до инициативния комитет на решение № 174 от 21 септември 2011 г. на ОИК - Варна. Представен е и служебен бон от „Български пощи" ЕАД от дата 23.09.2011 г. за изпращане на препоръчана кореспонденция - пратка в страната от подателя ОИК - Варна до получателя Миглена Методиева-Костадинова. С допълнително постъпило на 29.09.2011 г. писмо от председателя на ОИК - Варна, ЦИК е уведомена, че комисията не може да изпрати копие от върнала се при нея обратна разписка за доставяне на кореспонденцията от „Български пощи" ЕАД, тъй като съгласно т. 44, б. „б" от Общите условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, извършвани от „Български пощи" ЕАД, когато пратката не може да бъде доставена на адреса поради отсъствие на получателя, в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателя да се яви за получаване на пратката в пощенската служба. Срокът за доставяне е 20 дни от датата на получаване на пратката в пощенската служба. При неявяване на получателя в срок от 10 календарни дни от датата на получаване на пратката в пощенската станция, се изпраща второ писмено служебно известие, което се доставя по реда на препоръчаната пратка. В писмото се сочи, че тъй като тече срокът за доставяне, в ОИК - Варна не е постъпила информация за доставяне на кореспондентската пратка.
Съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 6 от ИК, когато Общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Съгласно ал. 7 на същата разпоредба това решение на ОИК може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му. Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ИК и Решение № 20-ПВР/МИ от 11.07.2011 г. на ЦИК, Общинските избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават, като върху екземпляра за обявяване се посочва дата и час на обявяване. В конкретния случай се установява, че решение №174 от 21.09.2011 г. на ОИК Варна е обявено на 21.09.2011 г. в 18,30 часа. Поради това срокът за оспорването му пред Централната избирателна комисия е изтекъл на 22.09.2011 г. в 18,30 часа.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № М-125/26.09.2011г. на ЦИК от Миглена Йорданова Методиева-Костадинова, представляваща инициативен комитет за издигането на Илия Костадинов Костадинов за независим кандидат за кмет на община Варна, против решение № 174 от 21.09.2011 г. на ОИК - Варна, с което е заличена регистрацията на Илия Костадинов Костадинов като независим кандидат за кмет на община Варна за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и е анулирано издаденото му удостоверение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения