Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1237-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18 (18-6) от 02.10.2014 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", представлявано от Георги Николов Атанасов - председател на УС, чрез упълномощения представител Валентин Кирилов Савов, регистрирана с Решение на ЦИК № 931-НС от 13 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Валентин Кирилов Савов - упълномощен от представляващия сдружението Георги Николов Атанасов, в полза на 146 (сто и четиридесет и шест) лица - упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител. Представено е и пълномощно в полза на Десислава Христова Желязкова за регистрация на наблюдатели.

С вх. № 18 (18-6) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 131 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Единадесет лица вече са регистрирани като наблюдатели и имат издадени удостоверения; едно лице има ЕГН с 11 цифри; три лица се срещат по два пъти в списъка.

При извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 131 упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Силвия Димитрова Георгиева
2. Людмила Ангелова Стефанова
3. Недка Ангелова Дякова
4. Ивайло Христов Таслаков
5. Веселин Ангелов Сакуларев
6. Николай Георгиев Станоев
7. Мадлена Радкова Футекова
8. Таня Димитрова Божилова
9. Алис Агоп Узунян
10. Георги Димитров Иванов
11. Димитър Борисов Вълков
12. Галина Георгиева Лазарова
13. Жечка Димитрова Димитрова
14. Емилия Славчева Иванова
15. Огнян Христов Гелинов
16. Севдалина Кръстева Иванова
17. Нели Здравкова Пешакова
18. Маргарита Георгиева Стойнова
19. Лиляна Димитров Гълъбова
20. Елица Ванчева Ценова
21. Лина Христова Богданова
22. Диана Георгиева Стоянова
23. Мариана Йорданова Данаилова
24. Красимира Йорданова Бочкова
25. Антон Лефтеров Антонов
26. Николай Власис Клуциньотис
27. Миглена Лазарова Халкалива
28. Юлия Кирилова Димитрова
29. Венелин Александров Александров
30. Кирил Василев Иванов
31. Йордан Илиев Данчев
32. Павлин Георгиев Шаров
33. Филип Иванов Младенов
34. Катя Иванова Гьошкова
35. Антония Господинова Чепилева
36. Наталия Борисова Хубавенска
37. София Лъчезарова Христова
38. Васил Борисов Какалов
39. Йорданка Георгиева Какалова
40. Величка Богданова Драганска-Боева
41. Катрин Стоянова Ценова
42. Ангелина Георгиева Георгиева  
43. Светлин Георгиев Виденов
44. Катрин Николаева Радева 
45. Габриела Михайлова Биволарова
46. Марио Александров Петров 
47. Емилия Захариева Сръндева 
48. Деница Димитрова Неделчева 
49. Евгения Евгений Спирова 
50. Гергана Иванова Христова 
51. Ралица Иванова Вълчева
52. Мария Александрова Иванова 
53. Християн Петров Стоянов 
54. Ваня Стойнева Иванова
55. Даяна Ангелова Крумова 
56. Галина Василева Цветкова 
57. Калин Николаев Ценев
58. Здравка Танчева Кашилска
59. Геновева Христова Христова  
60. Теодора Стефанова Иванова
61. Дарина Владимирова Павлова
62. Йорданка Георгиева Крайчева 
63. Стела Петрова Георгиева 
64. Ася Антонова Арсенова 
65. Ивайло Стоянов Гунев
66. Пенка Асенова Недялкова
67. Татяна Димитрова Ангелова
68. Янко Димитров Моцов
69. Илия Рангелов Торозов 
70. Христина Иванова Балабанова
71. Недка Тодорова Недева
72. Румяна Младенова Павлова 
73. Рени Георгиева Велкова
74. Красимир Стойчев Велков  
75. Донка Детелинова Горинова
76. Лиляна Людмилова Кинкова
77. Виолета Цанкова Петрова
78. Красимира Крумова Буцева
79. Димитрина Христова Неделчева
80. Натали Василева Маркова
81. Десислава Петрова Тодорова 
82. Красимир Илиев Илиев 
83. Петя Войнова Прокопиева
84. Любка Иванова Апотолева
85. Цветан Петков Апотолев 
86. Анета Викторова Попова 
87. Вайда Събие Макзум 
88. Сълзица Краева Исмаил 
89. Красимир Валентинов Петков 
90. Диана Владимирова Попова  
91. Богомил Стоянов Ангелов 
92. Стефан Цветков Стефанов 
93. Милина Тодорова Иванова 
94. Татяна Дамянова Петрова 
95. Габриела Ивайлова Благоева 
96. Здравко Ивайлов Благоев 
97. Цветанка Петрова Джункова 
98. Ленка Владова Дишкова  
99. Велика Петкова Димитрова 
100. Галя Костадинова Петрова  
101. Мария Илиева Димитрова  
102. Станко Георгиев Димитров 
103. Виржиния Стефанова Стоянова 
104. Велислав Георгиев Алтънов 
105. Косто Петров Павлов 
106. Цветелина Климентова Йорданова
107. Ася Иванова Кърпачева
108. Стефан Иванов Христов
109. Вяра Михайлова Стоянова
110. Цветанка Найденова Стоянова
111. Симеон Генов Стоянов
112. Тейодора Василева Василева
113. Поликсения Георгиева Ангелова
114. Виктор Анетолиев Макавеев
115. Красимир Георгиев Нушев
116. Ивон Веселинова Велинова
117. Соня Борисова Димитрова
118. Методи Константинов Митриков
119. Ангел Димитров Цветков
120. Здравка Божидарова Григорова-Давидкова
121. Христина Руменова Цекова
122. Румен Благоев Цеков
123. Росен Силвиев Георгиев
124. Мирослав Димитров Чанев
125. Калоян Крумов Николов
126. Доротея Кирилова Цветкова
127. Здравко Красимиров Мирчев
128. Нина Петрова Кирова
129. Михаил Драгомиров Минчев
130. Веска Александрова Крумова
131. Цветелина Петрова Гаджова

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Райна Борисова Николова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 1044 - Сдружение „Национално движение БГ Патриот"
2. Господин Манев Манев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 37 - Сдружение „България на гражданите"
3. Вера Иванова Кольовска Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 38 - Сдружение "България на гражданите"
4. Щоно Димитров Забилев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 39 - Сдружение „България на гражданите"
5. Евгения Андонова Стойнева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 40 - Сдружение „България на гражданите"
6. Надя Милкова Милкова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 41 - Сдружение „България на гражданите"
7. Димитър Василев Георгиев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 42 - Сдружение „България на гражданите"
8. Иван Димитров Караманов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 43 - Сдружение „България на гражданите"
9. Мария Александрова Димитрова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 44 - Сдружение „България на гражданите"
10. Богоявлена Николова Тонкова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 45 - Сдружение „България на гражданите"
11. Борислава Александрова Танева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 22 - Сдружение „България на гражданите"
12. Бончо Иванов Бонев Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения