Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1236-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християндемократическа партия на България“, представлявана от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, срещу Решение № 632-МИ от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – София

В Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – София е постъпила жалба с вх. № МИ-15-451 от 26.09.2019 г. ПП „Християндемократическа партия на България“, представлявана от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц срещу Решение № 632-МИ от 24.09.2019 г.

С решение № 632-МИ от 24.09.2019 г., Общинска избирателна комисия – София е отказала регистрацията на Русислава Стефанова Захариева-Георгиева за кандидат за кмет на район „Красна поляна“, Столична община, предложен от ПП „Християндемократическа партия на България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. Комисията е мотивирала отказа с това, че упълномощен представител на ПП „Християндемократическа партия на България“ е внесъл предложение за регистрация за кмет на район „Красна поляна“ с вх. № 36/24.09.2019 г. в 17:07 ч., т.е. след крайния срок 24.09.2019 г., 17.00 ч. При това положение комисията е счела, че не следва да се толерира неспазването на преклузивните срокове по Изборния кодекс. Като допълнителен аргумент за отказа комисията е приела, че представеният списък на електронен носител не съответства на приетия с Решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК – Столична община, София-град образец на електронен носител в структуриран вид на EXCEEL.

Жалбоподателят твърди, че решението е незаконосъобразно, като са изложени следните конкретни доводи: в Изборния кодекс липсва посочване на час, до който да приключи регистрацията на кандидатите; с приемането на Решение № 119-МИ от 16.09.2019 г. ОИК – Столична община, София-град е превишила дадените й от закона компетентности в частта, с която е определила краен срок за приключване регистрацията на кандидатите час 17:00 ч. на 24.09.2019 г.; Решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК – Столична община, София-град, с приложение, към което се въвежда допълнително изискване за определен технически формат на електронния носител е нищожно; липсва законова пречка за подаване на документи след изтичане на работното време на съответната администрация, стига да е спазен срокът, визиран в чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административно обслужване, както и в Решение № 560-МИ от 22.07.2019 г. на ЦИК, с което е приета хронограмата за изборите. Жалбоподателят твърди, че крайният срок от 17:00 ч. е спазен, тъй като упълномощени представители на ПП „Християндемократическа партия на България“ са влезли в 16:47 ч. в сградата, в която се помещава ОИК – Столична община, София-град. Не на последно място жалбоподателят твърди, че оспорения акт е незаконосъобразен и поради това, че ОИК не е изпълнила задължението си да даде указания за отстраняване на констатирани нередности във формата на електронния носител. Поради изложените съображения жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени Решение № 632-МИ от 24.09.2019 г. изцяло като незаконосъобразно и неправилно и да задължи ОИК – Столична община, София-град, да регистрира кандидатът за кмет на район „Красна поляна“, предложен от ПП „Християндемократическата партия на България“.

След като се запозна с административната преписка Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с административната преписка прие за установена следната фактическа обстановка:

Видно от приложения по преписката дневник за регистриране на посетители и писмо, подписано от председателя и секретаря на ОИК – Столична община, София-град, с изх. № 412/27.09.2019 г., упълномощени представители на ПП „Християндемократическа партия на България“ – Татяна Димитрова Христова и Стефан Христов Сълков са били допуснати в сградата, в която се помещава ОИК – Столична община, София-град и съответно в 16:46 и 16:49 ч., т.е. преди изтичането на крайния срок за подаването на документите за регистрация. Видно от същите документи председателят и представляващ ПП „Християндемократическа партия на България“  Ирина Юлий Абаджиева-Репуц е допусната в сградата и в ОИК на комисията в 17:06 ч.

От входящия регистър на кандидатите за кмет на район, воден от ОИК - Столична община, София-град, се установява, че с вх. № 36/24.09.2019 г. в 17:07 ч. председателят и представляващ ПП „Християндемократическа партия на България“ Ирина Юлий Абаджиева-Репуц е подала документи за регистрация на кандидати за кметове на седем района на територията на община Столична, сред които и Русислава Стефанова Захариева-Георгиева, като кандидат за кмет на район „Красна поляна“.

Документите са приети и разгледани от членовете на ОИК – Столична община Диян Асенов, Георги Димитров и Христианна Василева. Посочените членове на ОИК при преглеждането на подадените документи са отразили в т. 6 „Забележки“ на входящия регистър само една констатирана нередовност, а именно списъкът на кандидатите на електронен носител не съответства на образеца от Решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК. Липсва отбелязване под формата на забележка или констатирана нередовност, че документите са получени след крайния срок за регистрация на кандидати. При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че отказът за регистрация е незаконосъобразен, тъй като документите за регистрация на кандидата на ПП „Християндемократическа партия на България“ са депозирани в срок. Обстоятелството, че процесът на подаване на документите, видно от входящия регистър е с отразен час на приемане - 17:07 ч. не означава, че документите са подадени след установения краен срок при условие, че упълномощени представители на партията са се намирали в ОИК, за да подадат документи за регистрация на кандидатите преди изтичане на същия срок.

Отделно от това следва да се има предвид, че прилагането на списък на кандидатите на електронен носител в структуриран вид на EXCEEL има препоръчителен характер, поради което отказът да се регистрира кандидатът само на това основание е незаконосъобразен.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че решене № 632 от 24.09.2019 г. на ОИК – Столична община, София-град, следва да бъде отменено като незаконосъобразно и преписката следва да бъде върната на комисията със задължителни указания за ново разглеждане по подадените от ПП „Християндемократическа партия на България“ документи за регистрация на кандидат за кмет на район „Красна поляна“.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 632-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Столична община, София-град.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община, София-град за ново произнасяне по заявлението на ПП „Християндемократическа партия на България“ за регистрация на кмет на район „Красна поляна“ – СО, съобразно дадените задължителни указания в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения