Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1236-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Петко Колов – представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-814 от 17.10.2011 г. на ЦИК от Петко Колов - представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Ракитово, област Пазарджик, с което е задължен кметът на община Ракитово да премахне агитационните материали на независимия кандидат за кмет Емилия Ангелова Еленкова и е указано на представляващия инициативния комитет, издигнал посочения по-горе кандидат, да приведе агитационните си материали във вид, че същите да отговарят на изискванията на закона, а именно информацията, че „купуването и продаването на гласове е престъпление" да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал.
По преписката е постъпило и възражение от ОИК - Ракитово, с което се моли да бъде оставена жалбата без разглеждане, тъй като същата е подадена от лице, което не е представляващо инициативния комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на община Ракитово, Емилия Ангелова Еленкова.
Жалбата е постъпила в срок, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК - Ракитово, но е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като от направената проверка по преписката по регистрация на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат за кмет на община Ракитово - Емилия Ангелова Еленкова, е видно, че подателят на жалбата не е сред лицата, членове на посочения инициативен комитет, които с решение от 23.08.2011 г. са определили за представляващ Трънка Георгиева Зарева, която е подписала и предложението за регистриране на независим кандидат за кмет на община Ракитово от 15.09.2011 г.
С оглед на горното Централната избирателна комисия счита, че подателя на жалбата Петко Колов няма интерес от оспорването на атакуваното решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Колов - представляващ инициативен комитет за издигане на Емилия Ангелова Еленкова за независим кандидат за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, срещу решение № 97 от 12.10.2011 г. на ОИК - Ракитово, област Пазарджик.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения