Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1235-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-23-79 от 02.10.2014 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Заявлението е подписано от Серхан Шукри Садула - пълномощник на представляващия партията.

Към заявлението е приложен списък, съдържащ имената и ЕГН на 172 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е копие от пълномощно с № 64 от 15.09.2014 г. в полза на Серхан Шукри Садула.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД, резултата от която е получен с вх. № НС-00-449 от 03.10.2014 г., се установи, че 171 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години към датата на регистрация и не са регистрирани като застъпници на други кандидатски листи. Едно лице Бедри Фаик Ахмед има повторен ЕГН в текущия списък. Лицата не са регистрирани като кандидати за народни представители.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи" 171 лица, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Хасан Шабан Шабан
2. Сузан Ердинч
3. Джевдет Мустафа
4. Семиха Ахмед
5. Ахмед Сали Курли
6. Севинч Хамдиева Исмаилова
7. Зюлфие Халилова Нури
8. Хамит Исмаил
9. Адриян Радев Ефремов
10. Ариф Раиф Мехмед
11. Теркан Юсуф Хабил
12. Салим Сервет Мустафа
13. Юсеин Бебекир Алимола
14. Ердинч Еляса Хасан
15. Хюсеин Гарип
16. Шинай Мехмедов Нуриев
17. Хидает Сюлейман Махмуд
18. Веселина Алипиева Младенова
19. Мусафет Мурат Мехмед
20. Сабри Рамадан Ахмед
21. Радостин Шибилов Йосифов
22. Светла Андреева Ангелова
23. Андрей Генадиев Андреев
24. Сабахаттин Гарип
25. Ерхан Джевдет Юсуф
26. Нихат Мустафа Реджеб
27. Мехмед Емин Юсеин
28. Ергюн Карадемир
29. Алекси Асенов Косев
30. Рая Рангелова Радева
31. Фатме Халилова Ешрефова
32. Андрей Ангелов Рашков
33. Аптурахим Исмаил Аптула
34. Нехире Нурвет Реюф
35. Ехлиман Хюсеин Сейдали
36. Момчил Христос Антонов
37. Нейко Огнянов Димитров
38. Рейхан Ахмед Кадир
39. Мариела Емилова Димитрова
40. Зухал Исмет Али
41. Неджми Исмаил Исмаил
42. Мехмед Нури Мехмед
43. Зафир Невенов Асенов
44. Шенол Исмаил Ахмед
45. Юсеин Есман Местан
46. Исмаил Мустафов Топалов
47. Ракип Ракип Чауш
48. Нуритин Хюсню Раиф
49. Неджми Исуф Мехмед
50. Бейхан Мустафа Мехмед
51. Шукри Мюмюн Чауш
52. Шукри Мустафа Тасим
53. Ерджан Сами Мюмюн
54. Хюсеин Ереджеп Хюсеин
55. Сабри Мехмет Мустафа
56. Басри Сабри Хасан
57. Бейсим Мюмюн Мехмед
58. Евтим Сандев Бояджиев
59. Тунджай Хасан Юмер
60. Мустафа Ахмед Юмерходжа
61. Халиме Хамди Коркмаз
62. Бейзат Ахмет Керим
63. Фатма Хасан Мустафа
64. Орхан Салимехмед Мустафа
65. Алипи Фиданов Хубенов
66. Ерджан Осман Халибрям
67. Фаридин Юсеинов Ферадов
68. Керим Мюмюн Керим
69. Фикри Али Мустафа
70. Керим Енфак Мехмед
71. Зияфетин Мюмюн Фаик
72. Хасан Якуб Хаджимустафа
73. Бекир Реджеб Бекир
74. Рамадан Мюмюн Мохамед
75. Гюнай Ниязи Хайрула
76. Исмет Садък Мюмюн
77. Мохамед Мюмюн Мустафа
78. Фикри Ахмед Али
79. Ридван Зекерие Али
80. Шенол Шабан Халил
81. Емин Шерифов Топалов
82. Юсеин Исмет Баръш
83. Неджат Рамадан Тасим
84. Сезгин Емин Емин
85. Ерджан Саид Юмер
86. Ергюн Еркин Хасан
87. Мехмед Хасан Узун
88. Ахмет Емрулах Хасан
89. Мурат Ферат Али
90. Айдън Реджеб Осман
91. Ердуан Исмет Халил
92. Сабри Юнус Халил
93. Шинко Асенов Александров
94. Свилена Христова Илкова
95. Фикрет Изет Изет
96. Бедри Фаик Ахмед
97. Осман Рамадан Юсуф
98. Явор Яворов Велинов
99. Кенан Али Али
100. Себиле Шукру Хабил
101. Хубавен Миленов Ясенов
102. Гюлюстан Ахмед Мехмедали
103. Гюлсюм Ведат Ибрахим
104. Светлана Мартинова Асенова
105. Кристиан Тодоров Камбуров
106. Гюнер Байрамов Ибрямов
107. Джейлян Селиме Сеид
108. Сание Шефкет Махмуд
109. Исмет Юсеин Рамадан
110. Катя Косева Авармова
111. Евтим Исаев Исаев
112. Хаджер Метин Мекердзхи
113. Алтан Мустафа Мехмед
114. Хюсеин Ибрахим Бабечки
115. Енвер Расим Осман
116. Михриджан Шинасиева Ахмедова
117. Мустафа Исмаилов Мустафов
118. Хълми Билялов Хасуфов
119. Айхан Дормуш Осман
120. Джемил Илияз Расим
121. Румен Йосифов Венецки
122. Ейнур Фейзи Хасан
123. Расим Ердинч Юсеин
124. Фахри Ватансеве
125. Неджат Мюмюн Осман
126. Ръдван Адем Закир
127. Садулла Наилов Садулов
128. Ерджан Хиджаби Мехмед
129. Ерджан Хайри Мехмед
130. Ирфан Юсеин Осман
131. Ахмед Халил Ахмед
132. Неджати Арда
133. Юзкан Мюмюн Осман
134. Айнур Реджебова Мехмедова
135. Бейти Ахмедов Мехмедов
136. Евгени Георгиев Стефанов
137. Метин Билял Неджиб
138. Фикрет Хакъ Нуман
139. Галина Ангелова Алексиева
140. Ангел Красимиров Илиев
141. Гюлшен Фаик Ахмед
142. Севда Илиянова Бенева
143. Незахат Дефатова Хасанова
144. Севда Тахир Ешреф
145. Светослав Бойчев Симеонов
146. Севдалин Стефанов Радев
147. Верадин Давидов Давидов
148. Светлин Емилов Миланов
149. Рамадан Хасан Кенан
150. Билгин Мехмедали Мехмед
151. Сергей Николов Димитров
152. Ахмед Хълми Мехмед
153. Гюрдал Нурхан Бехадин
154. Осман Ахмед Ахмед
155. Левен Керемов Илиянов
156. Сеидали Салим Алиш
157. Стефан Методиев Павлов
158. Ерхан Ахмед Мустафа
159. Адриан Асенов Асенов
160. Николай Щилянов Мартинов
161. Хасан Бейтулах Рюстем
162. Варол Мустафа Мустафа
163. Недим Мюмюнов Еминов
164. Енвер Емурла Емин
165. Стефка Христова Денева
166. Бенер Мурад Мустафа
167. Яшар Халибрям Байрам
168. Кемал Хюсеин Молла
169. Кемал Мехмед Ефраим
170. Шериф Мехмед Анък
171. Шефкет Ахмедов Халимов

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър на застъпниците извън страната.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2583-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез упълномощения представител Е Я , срещу решение № 90 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище

  • № 2582-МИ / 03.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

  • № 2581-МИ / 03.10.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2312-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения