Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1235-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Гроздю Константинов Гроздев – упълномощен представител на ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност – Национален идеал за единство”, срещу решение № 185-МИ от 09.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-682 от 12.10.2011 г. на ЦИК от Гроздю Константинов Гроздев - упълномощен представител на ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство", срещу решение № 185-МИ от 09.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с което общинската избирателна комисия е уважила депозирана жалба с вх. № 110 от 08.10.2011 г., подадена от упълномощен представител на ПП „Екогласност", относно нарушение на правилата за разпространяване на агитационни материали, като е счела, че разпространени от ПП „Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство" агитационни материали съдържат в нарушение на закона абревиатурата „ВМРО", както и цветовете и знака на партията.
В жалбата са развити съображения за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното решение, като се твърди, че оспореният акт е постановен в нарушение на закона, и че само Софийски градски съд има компетентност да следи наименованията на партиите, както и че когато една партия е регистрирана с определено наименование, то същото е уникално, включително и неговата абревиатура. Ведно с жалбата са приложени и съответните решения за промяна в наименованието на партията жалбоподател.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна, макар и по съображения, различни от изложените от жалбоподателя.
Видно от приложената преписка по издаване на оспореното решение и по-конкретно от протокол № 34 от проведено заседание на ОИК - Ямбол, от 09.10.2011 г. при постановяване на атакуваното решение общинската избирателна комисия не е формирала фактически мотиви по отношение на разглежданата жалба, подадена от Станимир Петров Кискинов - упълномощен представител на ПП „Екогласност", като внесените в решението мотиви не се били подложени на обсъждане в проведеното от ОИК заседание. С оглед на изложеното оспореното решение следва да бъде отменено, преписката да бъде върната на ОИК - Ямбол, за ново произнасяне с указание да бъде извършена цялостна проверка по подадената от ПП „Екогласност" жалба, резултатите от проверката да бъдат обсъдени на редовно заседание на ОИК, след което комисията да се произнесе по същество на жалбата с мотивирано решение.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 185-МИ от 09.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Ямбол, за ново произнасяне.
Дава указания да бъде извършена цялостна проверка по подадената от ПП „Екогласност" жалба, резултатите от проверката да бъдат обсъдени на редовно заседание на ОИК, след което комисията да се произнесе по същество на жалбата с мотивирано решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения