Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1233-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Кирил Христов Жеглев – упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия”, срещу решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК – Несебър, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Несебър, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № М-246 от 30.09.2011 г. на ЦИК, постъпила в оригинал в деловодството на ЦИК с вх. № М-347/03.10.2011 г. от Кирил Христов Жеглев - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия". Жалбоподателят твърди, че решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК - Несебър, е прието в нарушение на Изборния кодекс и решения на ЦИК. Според него обжалваното решение нарушава принципа на равнопоставеност и равноправие и на законовото изискване за спазване на съотношението между представителите на партиите и коалициите от партии, имащи право да предлагат членове на СИК.
Жалбата е подадена в предвидения в закона срок от лице, имащо активна процесуална легитимация, поради което е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК - Несебър, е в предвидената от закона форма, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона и е взето при спазване на установения на това ред. На свое законно заседание, проведено на 27.09.2011 г., при спазване изискванията на чл. 20, ал. 2 от ИК Общинската избирателна комисия - Несебър, е постановила обжалваното решение, с което са назначени секционните избирателни комисии в общината. На основание чл. 34, ал. 10 от ИК общинската избирателна комисия е компетентна да назначи секционните избирателни комисии в случаите, когато на консултациите при кмета на общината не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции от партии и партията, имаща членове в Европейския парламент, но не е парламентарно представена, относно състава на секционните избирателни комисии. Видно от изпратените по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК на проведените консултации на 19 септември 2011 г. не е постигнато съгласие по отношение състава и разпределението на членовете на СИК по избирателни секции, поради което ОИК - Несебър, притежава материална компетентност да назначи секционните избирателни комисии в общината.
Общинската избирателна комисия - Несебър, е спазила изискването на чл. 35, ал. 2 от ИК относно броя на членовете на СИК, както и изискването на чл. 35, ал. 3 от ИК, Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. и т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно определяне състава и ръководствата на СИК. Спазено е съотношението между партиите и коалициите от партии, имащи право да предложат членове на секционни избирателни комисии. Общият брой на секциите в общината е 32 със 7-членен състав. Общият брой на членовете на СИК в общината е 224 броя членове. При спазване на Методиката за определяне на състава на СИК, утвърдена с решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. правилно ОИК - Несебър е определила, че ПП „ГЕРБ" има право да предложи 96 членове (по 3 членове в 32 СИК със 7-членен състав), а ПП „НДСВ" - 4 членове (2 % от 224 броя). Правилно и при спазване на чл. 2, ал. 2 от Методиката е разпределен и остатъкът неразпределени места - 124 броя, между Коалиция за България, ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и Синята коалиция. Общият брой на ръководството на СИК в община Несебър е 96 души - 32 секции по 3 души. Разпределението му между партиите е съгласно т. 16 от Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК - 47 членове за ПП „ГЕРБ", 19 членове за Коалиция за България, 14 членове за ПП „ДПС", 9 членове за ПП „АТАКА", 5 членове за Синята коалиция и 2 членове за ПП „НДСВ".
От изложеното се установява, че при вземане на решение № 155 от 27.09.2011 г. ОИК - Несебър, е спазила и правилно приложила Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК и Решение № 56-ПВР/МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК относно начина на разпределение и преразпределение на членовете и ръководството на СИК. Спазена е императивната разпоредба на чл. 15, ал. 3 от ИК за недопускане мнозинство на представители на една партия или коалиция от партии в една и съща избирателна комисия, както и изискването председателят и секретарят да не бъдат от една и съща партия или коалиция от партии. В решението си ОИК - Несебър, е посочила както броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия и предложилата ги партия, така и поименния им състав и разпределението по длъжности за всяка секция.
Твърденията на жалбоподателя, че решението противоречи на закона и на решенията на ЦИК се явяват голословни, без опора в закона и установената фактическа обстановка.
Предвид изложеното и на основание и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кирил Христов Жеглев - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия", срещу решение № 155 от 27.09.2011 г. на ОИК - Несебър, относно назначаване на секционните избирателни комисии в община Несебър, област Бургас.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения