Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1231-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 192 ПВР-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК – Ямбол, област Ямбол.

Постъпила е жалба с вх. № М-766 от 14.10.2011 г. на ЦИК от Ангел Георгиев Тепсизов - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР" за община Ямбол, срещу решение № 192 ПВР-МИ 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, с което е заличена регистрацията на кандидата за общински съветник Стилиян Панайотов Далаков от кандидатската листа на ПП „Лидер" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Ямбол. Иска се отмяната на решение № 192 ПВР-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, като неправилно и незаконосъобразно.
Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество неоснователна.
Решение № 192 ПВР-МИ от 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, е законосъобразно постановено въз основа на данните от справка от главния директор на ГД „ГРАО" в МРРБ, приложена към писмо с вх. № 124/11.10.2011 г. на ОИК - Ямбол, от която е видно, че кандидатът за общински съветник Стилиян Панайотов Далаков има настоящ адрес на територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
В случая при наличието на споменатата по-горе справка от главния директор на ГД „ГРАО", удостоверения за настоящ адрес и промяна на настоящ адрес от 20.09.2011 г., издадени от ТЗ „ГРАО" - община Ямбол, допълнително представените от жалбоподателя по преписката удостоверение № 16881/12.10.2011 г. от ОДМВР - Ямбол, според което при подаване на заявления № 115940/17.08.2011 ж. и № 115939/17.08.2011 г. за издаване на лична карта и паспорт Стилиян Панайотов Далаков не е заявявал адрес в чужбина, както и трудов договор от 10.02.2010 г., удостоверения за трудови възнаграждения и за непрекъснати здравно-осигурителни права и удостоверение за задгранични пътувания към 09.10.2010 г., не могат да бъдат кредитирани като доказателства за актуален настоящ адрес по смисъла на § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК във връзка с чл. 4, ал. 5 от ИК, доколкото липсват данни за надлежно подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес от Великобритания в страната от Стилиян Панайотов Далаков по реда на чл. 96 от ЗГР.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ангел Георгиев Тепсизов - упълномощен представител на ПП „ЛИДЕР" за община Ямбол, срещу решение № 192 ПВР-МИ 12.10.2011 г. на ОИК - Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения