Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1230 - НС
София, 11 август 2022 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 октомври 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 244, чл. 254, чл. 258 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители.

1. Централната избирателна комисия възлага на ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия:

- има навършени 21 години;

- няма друго гражданство освен българско;

- не е поставен под запрещение;

- не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Районните избирателни комисии предоставят на ЦИК информацията за регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 31 август 2022 г. (31 дни преди изборния ден) в електронна форма във вид на текстови файл с формат (структура) съгласно приложение 1 към настоящото решение, като всеки нов ред от файла съответства на отделен кандидат.

3. Централната избирателна комисия предоставя в срок не по-късно от 31 август 2022 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка обобщен списък на кандидатите в посочената в т. 2 от настоящото решение електронна форма.

4. В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите и коалициите по реда на чл. 258, ал. 4 и 5 ИК районните избирателни комисии предоставят на ЦИК незабавно информацията за това, но не по-късно от 1 септември 2022 г. (30 дни преди изборния ден), в посочената в т. 2 от настоящото решение електронна форма.

5. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок до 3 септември 2022 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

6. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

 

ІІ. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

7. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за народен представител е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони;

в) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет;

г) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район.

8. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до  3 септември 2022 г.

9. Проверката на обстоятелствата по чл.244 от ИК във вр. чл. 65 ал. 1 от Конституцията на Република България се извършва от Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1469-НС / 23.09.2022

    относно: регистрация на „Маркет ЛИНКС“ ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1468-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

  • № 1467-НС / 23.09.2022

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

  • всички решения