Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1230-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Младен Христов Димов, представляващ инициативен комитет за издигане на Мария Петрова Колева като независим кандидат за общински съветник в Столична община, срещу решение № 687-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Столична община

Производството е по чл. 88 ИК. Жалбата е от Младен Христов Димов, представляващ инициативен комитет за издигане на Мария Петрова Колева като независим кандидат за общински съветник в Столична община. Получена е с вх. № МИ-15-469 от 27 септември 2019 г. на ЦИК.

С обжалваното решение ОИК – Столична община е заличила регистрацията на Мария Петрова Колева като независим кандидат за общински съветник в Столична община, регистрирана преди това с Решение № 683-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК в условията на неприключила процедура по чл. 418, ал. 4 ИК. Заличаването е извършено поради това, че видно от протокол № 19/25.09.2019 г. на ТЗ „ГРАО“ – София-град за извършена проверка на данните от списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, представен в ОИК на 25.09.2019 г. не е бил налице необходимия брой коректни записи съгласно изискването на чл. 416, ал. 1, т. 1, буква „д“ ИК.

Жалбоподателят оспорва в срок решението за заличаване като развива оплаквания за некоректно извършена проверка на списъка. Твърди, че не ставало ясно дали от броя на некоректните ЕГН влизат и броя на лицата като починали такива. Иска отмяна на обжалваното решение и постановяване ново такова, с което да бъде допусната Мария Петрова Колева за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. като независим кандидат за общински съветник в Столична община.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение ОИК – Столична община за законосъобразно. Това е така, защото от цитирания по-горе протокол на ТЗ „ГРАО“ – гр. София-град е видно, че не е налице задължителна положителна предпоставка за регистрацията на кандидатската листа. При това положение със своето решение № 687-МИ от 25.09.2019 г. ОИК – София не само, че правилно е заличила извършената регистрация със свое решение № 683-МИ на Мария Петрова Колева като независим кандидат, а е била и длъжна да стори това. Ирелевантни са обективираните в жалбата твърдения за некоректно извършена проверка доколкото от горецитирания протокол е несъмнено ясно какъв е броя на установените коректни записи. Последният представлява официален удостоверителен документ, който ОИК – София-град правилно е кредитирала.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата от Младен Христов Димов, представляващ инициативен комитет за издигане на Мария Петрова Колева като независим кандидат за общински съветник в Столична община, срещу решение № 687-МИ от 25.09.2019 г. на ОИК – Столична община.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община, потвърдено с настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд София-град чрез ОИК – Столична община в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения