Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
София, 25 май 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“, подписано от Георги Петков Манолов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 2 от 22.05.2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията от 17.05.2021 г, по ф.д. 5/2019 на СГС, VI отделение, 22 състав.

2. Удостоверение на Сметната палата № 48-00-681/19.05.2021 г.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка, издадена от „Интернешънъл Асет Банк“АД, от 21.05.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Служебна бележка с дата 17.05.2021 г. от „Интернешънъл Асет Банк“АД за актуална банкова сметка.

7. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4263 (четири хиляди двеста шестдесет и три) избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА.

От протокол с вх. № НС-04-03-77 от 25.05.2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., се установява, че е налице необходимият брой коректни записи – не по-малко от 2500 подписа, т.е. спазена е разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Наименованието на партията върху бюлетината е БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения