Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1228-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 21 (21-10) от 03.10.2014 г. от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", представлявано от Радослав Георгиев Георгиев - председател на УС, регистрирана с Решение на ЦИК № 959-НС от 17.09.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от представляващия сдружението Радослав Георгиев Георгиев в полза на 31 (тридесет и едно) лица - упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 21 (21-10) от 03.10.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 31 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Божидар Делчев Делчев
2. Иван Станиславов Косаков
3. Веселин Георгиев Милчев
4. Венцислав Николаев Гурков
5. Николай Величков Гурков
6. Петър Илиянов Илиев
7. Мартин Чавдаров Кюркчиев 
8. Мила Пламенова Георгиева
9. Стиляна Миткова Неева
10. Младен Емилов Момчилов
11. Станислав Иванов Косаков
12. Ирина Алексеевна Алехина
13. Десислава Владимирова Попова
14. Николай Цветанов Цветков
15. Георги Андреев Димитров
16. Анелия Стефанова Димитрова
17. Марияна Стоянова Михалева
18. Виктория Юлиянова Вълкова
19. Драгомир Емилов Милдов
20. Таня Цветкова Бондова
21. Милко Стоиков Вълков
22. Елена Йорданова Телкийска
23. Митко Йорданов Генчев
24. Елеонора Борисова Генчева
25. Линка Косева Асенова
26. Нада Страхилова Попова
27. Величка Йорданова Петрова
28. Ламбина Христова Ананиева
29. Мария Костадинова Кирилова
30. Дейзи христанова Стоянова
31. Стилиян Николов Иванов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения