Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1227-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалби от Мирослав Владимиров Василев срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК – Белово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-598 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Мирослав Владимиров Василев - заместник-председател на ОИК - Белово, срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК - Белово, област Пазарджик, с което е направено предложение до ЦИК да прекрати предсрочно правомощията му поради отсъствието му от 7 заседания на комисията на 19.08.2011 г., на 28.08.2011 г., на 03.09.2011 г., на 15.09.2011 г., на 29.09.2011 г., на 04.10.2011 г. и на 07.10.2011 г. На 11.10.2011 г. е постъпила и преписка от ОИК - Белово, която съдържа копие от решение № 126 от 07.10.2011 г.; копия от протоколите от заседанията на ОИК на цитираните по-горе дати; жалба от Мирослав Владимиров Василев с вх. № 149/10.10.2011 г. в ОИК - Белово.
На 13.10.2011 г. по телефон са дадени указания на жалбоподателя да представи доказателства за причините за отсъствията си от заседанията на ОИК, за които твърди, че е бил служебно зает. В дадения срок жалбоподателят не е изпълнил указанията на ЦИК и до произнасянето на комисията не е представил допълнително доказателства.
От представените документи по преписката се установява, че жалбоподателят е отсъствал от всички цитирани в атакуваното решение № 126 от 07.10.2011 г. заседания и не представя доказателства за причините за отсъствията си в дадения му срок.
Предвид изложеното ЦИК приема, че жалбоподателят е отсъствал по неуважителни причини от повече от пет заседания - 19.08.2011 г., 28.08.2011 г., 03.09.2011 г., 15.09.2011 г., 29.09.2011 г., 04.09.2011 г. и 07.10.2011 г., поради което са налице предпоставките за предсрочното прекратяване на пълномощията на Мирослав Владимиров Василев като заместник-председател на ОИК - Белово, така както са уредени в чл. 25, ал. 1, т. 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Прекратява предсрочно пълномощията на Мирослав Владимиров Василев като заместник-председател на ОИК - Белово.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения