Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1226-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Румен Стоянов Русев срещу решение № 026 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-132 от 26.09.2019 г. от Румен Стоянов Русев, упълномощен представител на ПП „Български социалдемократи“ за издигане на кандидат за кмет на кметство Църквица, област Шумен.

Жалбоподателят твърди, че председателят на ОИК – Никола Козлево Михаил Парталозов не е допуснал кандидата за кмет на кметство с. Църквица – Самет Мустафа Сабри, да бъде вписан в регистъра на кандидатите на кметове на кметства, позовавайки се на работното време на ОИК – Никола Козлево.

Жалбоподателят счита, че ОИК – Никола Козлево не е взела нарочно решение за краен час, в който да бъдат приети документите за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Приема, че във връзка с насроченото заседание на ОИК – Никола Козлево за 17.30 ч. на същата дата, работното време за регистрация е до 17.30 ч.

В жалбата се твърди, че кандидатът за кмет е посетил ОИК – Никола Козлево в 13:30 ч. като е заявил, че ще се регистрира като кандидат за кмет на ПП „Български социалдемократи“. От члена на ОИК – Никола Козлево Йорданка Христова са му дадени указания какви документи трябва да представи съгласно Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, и че следва да ги представи преди заседанието на ОИК – Никола Козлево, насрочено за 17.30 ч.

Жалбоподателят счита, че постановеното решение е незаконосъобразно и иска неговата отмяна, както и постановяване на ново решение, с което да бъде даден срок за изправяне на нередностите.

Към жалбата е приложена преписката.

Видно от решение № 002 от 04.09.2019 г. ОИК – Никола Козлево е, че работното време на комисията е всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Във входящия регистър на ОИК – Никола Козлево, приложен към преписката е отразено, че документите на кандидата за кмет Самет Мустафа Сабри са заведени под № 43 в 17.27 ч. на 24.09.2019 г., което е извън срока за приемане на документи за регистрация съгласно решение № 026 от 24.09.2019 г.

На проведено заседание на 24.09.2019 г. на ОИК – Никола Козлево е взела решение за отказ за регистрация с мотив, че документите са представени след крайния срок.

Централната избирателна комисия след като се запозна с преписката по жалбата, намира че тя е допустима, подадена от лице с правен интерес и в законоустановения срок, а разгледана по същество за неоснователна.

Правилно ОИК – Никола Козлево е отказала регистрацията на кандидата на ПП „Български социалдемократи“ за кмет на с. Църквица – Самет Мустафа Сабри, тъй като документите са подадени след крайния срок за регистрация – 24.09.2019 г., 17.00 ч., което се установява от отбелязването във входящия регистър, който има официален удостоверителен характер.

От входящия регистър на ОИК – Никола Козлево се установява, че документите на инициативния комитет са подадени в 17.27 ч., тоест след изтичане на срока за регистрация. Следователно не са допуснати твърдените от жалбоподателя нарушения на Изборния кодекс.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Румен Стоянов Русев срещу решение № 026 от 24.09.2019 г., на Общинска избирателна комисия – Никола Козлево, област Шумен.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Никола Козлево.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Шумен чрез ОИК – Никола Козлево в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения