Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1226-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: жалба от Мирослав Владимиров Василев срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК – Белово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № М-598 от 10.10.2011 г. на ЦИК от Мирослав Владимиров Василев - заместник-председател на ОИК - Белово, срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК - Белово, област Пазарджик, с което е направено предложение до ЦИК да прекрати предсрочно правомощията му поради отсъствието му от 7 заседания на комисията на 19.08.2011 г., на 28.08.2011 г., на 03.09.2011 г., на 15.09.2011 г., на 29.09.2011 г., на 04.10.2011 г. и на 07.10.2011 г. На 11.10.2011 г. е постъпила и преписка от ОИК - Белово, която съдържа копие от решение № 126 от 07.10.2011 г.; копия от протоколите от заседанията на ОИК на цитираните по-горе дати; жалба от Мирослав Владимиров Василев с вх. № 149/10.10.2011 г. в ОИК - Белово.
На 13.10.2011 г. по телефон са дадени указания на жалбоподателя да представи доказателства за причините за отсъствията си от заседанията на ОИК, за които твърди, че е бил служебно зает. В дадения срок жалбоподателят не е изпълнил указанията на ЦИК и до произнасянето на комисията не е представил допълнително доказателства.
От представените документи по преписката се установява, че жалбоподателят е отсъствал от всички цитирани в атакуваното решение № 126 от 07.10.2011 г. заседания и не представя доказателства за причините за отсъствията си в дадения му срок.
Предвид изложеното ЦИК приема, че жалбоподателят е отсъствал по неуважителни причини от повече от пет заседания - 19.08.2011 г., 28.08.2011 г., 03.09.2011 г., 15.09.2011 г., 29.09.2011 г., 04.09.2011 г. и 07.10.2011 г., поради което жалбата е неоснователна.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Мирослав Владимиров Василев - заместник-председател на ОИК - Белово, срещу решение № 126 от 07.10.2011 г. на ОИК - Белово.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения