Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1225-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: разрешаване гласуването в изборния ден в секции в Двадесети изборен район – Силистренски, да започне в 5,00 ч. на 5 октомври 2014 г.

По електронната поща е постъпило писмо с вх. № НС-15-271 от 03.10.2014 г. на ЦИК от РИК - Силистра, в което са приложени протокол № НС-00027 от 03.10.2014 г. и Решение № 143-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Силистра. В тях е посочено, че след направен анализ за необходимото време за гласуване на избиратели, подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, съществува възможност да останат избиратели, които не са упражнили правото си на вот към 19,00 часа в изборния ден, поради големия брой регистрирани желаещи в повече от 5 населени места. От съображения за нормално протичане на изборния ден и осигуряване на възможност на регистрираните избиратели с подвижна избирателна кутия да упражнят правото си на глас се предлага на ЦИК изборният ден на 5 октомври 2014 г. в секции № 203100193, № 201000443 и № 203400728  да започне в 5,00 часа на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 229, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА гласуването в избирателни секции № 203100193, № 201000443 и № 203400728 с подвижни секционни избирателни комисии в Двадесети изборен район - Силистренски, да започне в 5,00 ч. на 5 октомври 2014 г.

Решението да се изпрати на РИК в Двадесети изборен район - Силистренски, за сведение.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения