Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1225-ПВР/МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо вх. № М-844 от 17.10.2011 г. от ОИК - Куклен, област Пловдив, с което се уведомява ЦИК, че комисията не е стигнала до приемане на решение за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК. Към писмото са приложени: предложението на кмета на община Куклен за състав на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК; протокол от 17.10.2011 г. проведени консултации и между парламентарно представените партии, коалиции и партия „НДСВ" за назначаване състава на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 242, ал. 7 и във връзка с чл. 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА комисия по чл. 242, ал. 7 от ИК в община Куклен, област Пловдив, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Борисов Начев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Лазаров Филев
СЕКРЕТАР: Фатме Шукриева Балабан
ЧЛЕНОВЕ:
Маргарит Димитров Мавров
Биляна Атанасова Тачева
Елена Брайкова Брайкова
Сия Стайкова Костова

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения