Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1224-МИ
София, 27.09.2019

ОТНОСНО: жалба от Политическа партия „Възраждане“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез упълномощения представител Симеон Костадинов, срещу Решение № 90-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Първомай, област Пловдив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МИ-10-133 от 26.09.2019 г. от политическа партия „Възраждане“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез упълномощения представител Симеон Костадинов, срещу Решение № 90-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Първомай, област Пловдив. С обжалваното решение ОИК – Първомай е отказала регистрация на кандидатите за общински съветник от листата на партия „Възраждане“ поради липса на валидно пълномощно на лицето, което е подало документите.

Жалбоподателят счита решението на ОИК – Първомай за неправилно и незаконосъобразно и моли ЦИК да го отмени, както и да постанови решение, с което да задължи ОИК – Първомай да регистрира предложената листа за общински съветници в изборите на 27 октомври 2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е неоснователна.

От представената преписка се установи следната фактическа обстановка: на 24 септември 2019 г. Емил Янков Янков, преупълномощен от Ангел Жеков Георгиев е представил в ОИК – Първомай, подписано от него предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от партия „Възраждане“. В пълномощното от представляващия партията Костадин Тодоров Костадинов в полза на Ангел Жеков Георгиев липсва право за преупълномощаване. Общинската избирателна комисия е вписала като забележка, че предложението е подписано и подадено от лице, което няма представителна власт. Дадени са указания, че до крайния срок за регистрация може да се представи ново пълномощно.

От представените по преписката пълномощни е видно, че Ангел Жеков Георгиев няма право да преупълномощава трети лица да подписват и подават документи пред ОИК. Общинската избирателна комисия – Първомай правилно е приела, че не са налице условията за регистрация на кандидатската листа за общински съветници от партия „Възраждане“.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от политическа партия „Възраждане“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез упълномощения представител Симеон Костадинов, срещу Решение № 90-МИ от 24.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Първомай, област Пловдив.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Първомай.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив чрез ОИК – Първомай в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения