Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1224-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрацията на наблюдател от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“

Постъпило е заявление към вх. № 1 (1-1) от 02.10.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", подписано от Антоанета Димитрова Цонева, представляваща сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 774-НС от 22.08.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за заличаване на регистриран наблюдател в изборите за народни представители поради невъзможност за изпълнение на задълженията в изборния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Александър Колев Стаменов, ЕГН ..., като наблюдател от „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА".

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите и да се анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения