Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1223-НС
София, 10 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област София с вх. № НС-05-16/25 от 07.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 07.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на  РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София, в състав от 17 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валери Владимиров Цолов

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселин Захариев Варчев

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Красимиров Иванов

ЕГН ...

СЕКРЕТАР

Жана Бориславова Иванова

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Анастасия Георгиева Дюлгерова

ЕГН ...

 

Владимир Владимиров Иванов

ЕГН ...

 

Валя Стефанова Козовска-Трулева

ЕГН ...

 

Георги Емилов Тодоров

ЕГН ...

 

Диян Сашов Асенов

ЕГН ...

 

Соня Боянова Василева

ЕГН ...

 

Силвия Захариева Качулкова

ЕГН ...

 

Ивайло Веселинов Василев

ЕГН ...

 

Мартина Цветанова Маринова

ЕГН ...

 

Венцеслав Василев Йотов

ЕГН ...

 

Димитра Димитрова Воева

ЕГН ...

 

Людмила Петрова Георгиева

ЕГН ...

 

Велин Ангелов Пеев

ЕГН ...

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБз


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения