Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1223-НС
София, 3 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-21) от 02.10.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Валя Евлогиева Игнатова, пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 52 (петдесет и две) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 3 (3-21) от 02.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 5 октомври 2014 г.

От извършената проверка се установи също така, че Пламен Колев Георгиев - член на УС на сдружението, е регистриран като кандидат за депутат в РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, от ПП „Република БГ" с решение № 34-НС от 02.09.2014 г. С вх. № НС-18-53 от 22.09.2014 г. на ЦИК е получено писмо от сдружение „ГИСДИ", с което ни уведомяват, че на свое заседание Управителният съвет на сдружението е взел решение за освобождаване на Пламен Колев Георгиев от УС на сдружението по негова молба и поради възникнала колизия. Останалите лица в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 52 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Евгени Господинов Колев
2. Мариела Петрова Стоянова
3. Елена Димитрова Христова
4. Гергана Атанасова Михова
5. Ваня Георгиева Ялъмова
6. Димитър Колев Гунчев
7. Адриана Петрова Такева-Гунчева
8. Слави Желязков Желязков
9. Росен Маринов Атанасов
10. Тодор Стефанов Севов
11. Борислав Росенов Янакиев
12. Елица Георгиева Иванова
13. Албена Димитрова Стойкова
14. Огнян Атанасов Стоилов
15. Марийка Георгиева Крумова
16. Стефан Георгиев Ангелов
17. Васил Йорданов Василев
18. Янко Начев Радев
19. Добринка Трифонова Тенева
20. Веселин Добромиров Димитров
21. Ирина Димитрова Димитрова
22. Петър Георгиев Петров
23. Йорданка Атанасова Милушева
24. Карамфил Димитров Воденичаров
25. Благовест Дойчев Русев
26. Николай Димитров Николов
27. Иван Детелинов Цанов
28. Гергана Иванова Ангелова
29. Трайко Иванов Трайков
30. Стиляна Асенова Хаджийска
31. Красимира Стефанова Вълкова
32. Стефан Георгиев Стефанов
33. Валентин Минев Денев
34. Запрян Диянов Йорданов
35. Сашко Борисов Матеев
36. Иван Герасков Ангелов
37. Вълко Димитров Одажиев
38. Данка Цветкова Лулчева
39. Веселин Петров Василев
40. Методи Димов Тодоров
41. Георги Господинов Йорданов
42. Димитър Георгиев Михайлов
43. Димитър Христов Нечев
44. Петко Георгиев Петков
45. Калин Руменов Кръстев
46. Валдис Ивайлов Хинков
47. Албена Петрова Георгиева
48. Христо Найденов Найденов
49. Васил Борисов Костов
50. Христо Стоянов Семков
51. Янко Василев Костов
52. Антония Димитрова Желева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения